14 Maj 2015

Odpowiedzialność firmy budowlanej przy odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego (27-28.5.2015 r.)

Marcin Jasiński

Przedstawiciele firm wykonawczych, realizujących inwestycje budowlane, niejednokrotnie spotykają się z problematyką nadmiaru odpowiedzialności narzucanej na nich przez inwestorów. Wiąże się to z ponoszeniem większego ryzyka, zarówno pod względem prawnym, finansowym, jak i technicznym. W umowach budowlanych istnieje wiele mechanizmów zabezpieczeń i klauzul, umożliwiających rozłożenie na poszczególne podmioty odpowiedzialności za wykonanie danej inwestycji.

Główne zagadnienia:
•Nowe zasady gwarancji i rękojmi
•Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego
•Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych
•Problematyka odbioru bezusterkowego – roszczenia wobec wykonawcy i odwołania od nich
•Główne roszczenia wykonawcy wobec inwestora z umowy o roboty budowlane (w tym z umów FIDIC)
•Zastępcze wykonanie umowy o roboty budowlane
•Problematyka umów o roboty budowlane wykonywanych przez konsorcjum
•Odpowiedzialność firmy budowlanej przy odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego


Jednym z prelegentów będzie mec. Marcin Jasiński z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej o wydarzeniu: Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym – kluczowe zagadnienia dla wykonawców