Na wniosek Klienta RKKW sąd wyznaczył dwóch rewidentów ds. szczególnych w spółce publicznej

12 listopada 2019

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie powołał, na wniosek Klienta RKKW, dwóch rewidentów ds. szczególnych w celu przeprowadzenia badania jednej ze spółek publicznych.

Klient RKKW jest mniejszościowym akcjonariuszem jednej ze spółek publicznych operującej na rynku produktów spożywczych i leczniczych. W związku z rosnącymi wątpliwościami co do postępu prac badawczo-rozwojowych, jak również zastrzeżeniami w zakresie zasadności ekonomicznej określonych decyzji i rzetelności prowadzonej rachunkowości, Klient RKKW zainicjował procedurę mającą na celu powołanie dwóch rewidentów ds. szczególnych, którzy mieliby zbadać sygnalizowane przez niego kwestie. Walne zgromadzenie spółki – decydujące głosami większościowego akcjonariusza – nie przychyliło się jednak do wniosku Klienta RKKW. W konsekwencji, Klient RKKW wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wyznaczenie tych rewidentów na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Postanowieniami z dnia 23 i 24 października 2019 r. sąd uwzględnił wnioski Klienta RKKW i wyznaczył wskazanych przez niego rewidentów celem zbadania, na koszt spółki, budzących wątpliwości obszarów funkcjonowania emitenta. Zadaniem pierwszego z nich będzie m.in. analiza należności i zobowiązań spółki wobec podmiotów powiązanych, określenie rzeczywistej wielkości sprzedaży oferowanych produktów, a także ustalenie i dokonanie oceny posiadanych przez nią składników własności intelektualnej. Drugi z rewidentów został zobowiązany przez sąd do ustalenia m.in., czy oferowane przez spółkę produkty mają właściwości, o których ta spółka zapewnia, jak również, czy prowadzone przez nią badania odpowiadają określonym profesjonalnym standardom.

Co do zasady sądy dość zachowawczo podchodzą do możliwości wyznaczenia na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej rewidenta ds. szczególnych, stąd tym bardziej cieszy to, że w tym przypadku sąd nie miał wątpliwości, iż powołanie rewidenta jest w pełni uzasadnione i służy ochronie interesów spółki oraz jej akcjonariuszy. Odnotować należy również, iż całe postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie trwało krócej niż 3 miesiące. Oznacza to, że rewident ds. szczególnych może być efektywnym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo inwestorów spółek publicznych” – komentuje Karol Szymański, of Counsel w Kancelarii RKKW.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Damian KubalskiKonrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wobec ww. postanowień sądu nie przysługuje środek zaskarżenia.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej