Kolejny sukces departamentu „white collar crime” – prawomocne uniewinnienie klienta od wszystkich zarzucanych mu przestępstw

20 października 2022
Marcin Olchowicz
Natalia Ruszkowska

Klient Kancelarii RKKW („Kancelaria”) od wielu lat prowadzący działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ochrony osób oraz mienia prawomocnie uniewinniony od wszystkich czynów zabronionych zarzucanych w akcie oskarżenia.

 

Klient Kancelarii prowadzący rozpoznawalną firmę zajmującą się ochroną fizyczną osób i mienia, został niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności, które miały mieć miejsce w trakcie realizacji jednego ze zleceń.

 

Przeciwko właścicielowi oraz pracownikom firmy ochroniarskiej biorącym udział w realizacji usługi wniesiony został akt oskarżenia, w którym zarzucano im szereg czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

W toku postępowania karnego obrońcy kilkukrotnie doprowadzili do skutecznej realizacji wnioskowanych przez nich czynności procesowych, które miały kluczowy wpływ na bieg sprawy. Składając w tym zakresie właściwe wnioski procesowe, obrona doprowadziła m.in. do zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa, powołania nowego zespołu biegłych, a końcowo do wydania przez sąd wyższej instancji postanowienia o wyłączeniu wszystkich sędziów sądu właściwego od rozpoznania sprawy i przekazaniu jej do merytorycznego rozpoznania przez inny sąd równorzędny. Podstawę wydania postanowienia stanowiły przepisy art. 42 § 4 KPK[1] w zw. z art. 41 § 1 KPK w zw. z art. 43 KPK.

 

Sąd I instancji w zakresie czynów zabronionych przeciwko życiu i zdrowiu uniewinnił wszystkich oskarżonych od zarzucanych im przestępstw. W zakresie czynów przeciwko wolności, co do części oskarżonych, umorzył postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu (pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni również od tego zarzutu). Wyrok Sądu I instancji został zaskarżony zarówno przez oskarżyciela publicznego jak i oskarżyciela posiłkowego. Sąd II instancji w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, czyniąc go prawomocnym.

„Uniewinnienie klienta w tej sprawie wymagało podjęcia niestandardowych i konsekwentnych działań już na etapie postępowania przygotowawczego. Z uwagi na możliwy brak obiektywizmu organów ścigania znajdujący odzwierciedlenie w sposobie procedowania, działania te wymagały umiejętnego wykorzystania przepisów procedury karnej. Możliwość przedstawienia kompletnego materiału dowodowego przed bezstronnym sądem (w aspekcie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym), wymagała bowiem uprzedniego wykazania istnienia braków postępowania, przeprowadzenia nowych dowodów oraz skutecznego wnioskowania o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy. Dodatkową satysfakcję sprawia fakt, iż Sąd, umarzając postępowanie co do części oskarżonych w zakresie czynów przeciwko wolności, w całości podzielił stanowisko obrony, uzasadniając swoją decyzję poświeceniem przez oskarżonych dobra przedstawiającego niższą wartość od dobra przez nich ratowanego”.

– skomentował adw. Marcin Olchowicz (główny obrońca oskarżonych).

 

Ze strony Kancelarii RKKW obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Marcin Olchowicz przy wsparciu adw. Natalii Ruszkowskiej.

 

[1] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375), LEX, dalej jako „KPK”.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej