Aktualności

/ Aktualności

6 lutego 2020

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie roszczenia zakazujące spółce publicznej sprzedaży jej przedsiębiorstwa

Sąd Okręgowy w Kielcach udzielił Klientowi RKKW, akcjonariuszowi mniejszościowemu spółki publicznej, zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności (ewentualnie o uchylenie) uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki publicznej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności emitenta skutkującej również wykupem akcji należących do akcjonariuszy niezgadzających się na uchwaloną zmianę aktywności biznesowej spółki.

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie skuteczności i wykonania ww. uchwał; zakazanie Radzie Nadzorczej obowiązanej wyrażenia zgody na zawarcie transakcji, której przedmiotem ma być zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa; a także zakazanie spółce publicznej podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających lub skutkujących realizacją ww. uchwał. Dodatkowo Sąd nakazał omawianemu emitentowi zapłatę na rzecz Klienta RKKW kwoty 200.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczeń.

Sąd Okręgowy w Kielcach nie miał wątpliwości co do oceny okoliczności sprawy. Podzielając argumenty przytoczone na poparcie wniosku Klienta RKKW, uwzględnił go w całości.

– To jedna ze spraw, w których akcjonariusz dominujący forsuje podczas walnego zgromadzenia określone działania bez podejmowania dostatecznego dialogu z mniejszościowymi współwłaścicielami emitenta oraz nie respektując koniecznego poziomu transparentności. Dość wspomnieć, iż zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki miało nastąpić właśnie na rzecz akcjonariusza większościowego oraz po cenie znacząco odbiegającej od wartości konkretnych składników majątku wykazywanych w sprawozdaniach finansowych emitenta. Dodatkowo samo walne zgromadzenie spółki zostało zorganizowane wadliwie, zaś podczas jego obrad nie uwzględniono mającego zastosowanie ex lege zakazu wykonywania prawa głosu ze znaczącego pakietu akcji emitenta. Skala wątpliwości jest więc przytłaczająca – stwierdza Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW, kierujący pracami w omawianej sprawie.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili adwokat Katarzyna Półtorak i aplikant adwokacki Karolina Zalewska, którego prace nadzorował radca prawny Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW.

Omawiane orzeczenie jest nieprawomocne.

Mogą Cię zainteresować: