09 Kwiecień 2019

Klienci RKKW wygrywają spór o nieuczciwą konkurencję

sukces kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 03.01.2019 r. oddalił powództwo w sprawie toczącej się przeciwko Klientom Kancelarii RKKW o zapłatę odszkodowania w wysokości 3.450.057,30 USD (ponad 13 mln PLN) z tytułu rzekomego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Miało do tego dojść na skutek ujawnienia konkurencyjnemu podmiotowi cen z kontraktu z „kluczowym klientem”, co umożliwiło konkurencji złożenie korzystniejszej oferty oraz przejęcie kontraktu. Pozew został obudowany szeroką dokumentacją oraz prywatną opinią, która przedstawiała wyliczenie rzekomo poniesionej szkody.

Ostatecznie - na skutek aktywnej strategii obrony prawników RKKW - roszczenie okazało się w całości bezzasadne.

Sukces jest tym większy, że RKKW weszła do procesu w trakcie  jego trwania, kiedy drugiej stronie - dużej spółce z branży lotniczej, reprezentowanej przez jedną z renomowanych warszawskich kancelarii udało się przekonać Sąd do udzielania bardzo dotkliwych zabezpieczeń majątkowych. Sąd wydawał się być wówczas bardzo mocno przekonany do racji strony powodowej.

W trakcie procesu zabezpieczenia na majątku pozwanych zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny, który wskazał na brak uprawdopodobnienia roszczenia. Po długim procesie udało się także przekonać Sąd I Instancji, że pozwani nie ujawnili żadnych cen z kontraktu, a w majątku powódki żadna szkoda nigdy powstała. Mało tego, powódka zakończyła współpracę z rzekomym „kluczowym klientem”, gdyż współpraca ta - wraz z rozwojem spółki i pozyskaniem bardziej marżowych kontraktów - stała się nieopłacalna. Fakt ten powódka wykorzystała zaś jako pretekst do oskarżenia byłych współpracowników.

Sąd oddalił wniosek powódki o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na wysokość szkody, wskazując, że powódka nie wykazała jej co do zasady. Uzasadniając zaś oddalenie powództwa Sąd podkreślił,  że w sprawie nie chodziło o poszukiwanie ochrony dla naruszonego interesu powódki, gdyż ten nie został naruszony, ale o szykanowanie byłych współpracowników poprzez wysunięcie względem nich ogromnych roszczeń finansowych.  

Sprawa jest niestety przykładem, kiedy proces sądowy wykorzystywany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem (czyli jako instrument przywrócenia równowagi naruszonej bezprawnym działaniem, ale jako narzędzie nieuczciwej walki konkurencyjnej.

Klientów reprezentuje mec. Aneta Pankowska - radca prawny oraz Partner Kancelarii wraz ze wsparciem swojego zespołu, w szczególności aplikantki adwokackiej - Aleksandry Puszczało.

Wyrok jest nieprawomocny.

Powiązane tagi