03 Kwiecień 2017

Kancelaria RKKW górą w wielomilionowym arbitrażu dotyczącym FIDIC

Aneta Pankowska, Damian Dworek

Kancelaria RKKW z sukcesem reprezentowała operatora oczyszczalni ścieków w Kozienicach w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym roszczeń terminowych i finansowych według FIDIC.

Przed planowanym zakończeniem budowy oraz częściowego remontu obiektów oczyszczalni ścieków wykonawca robót budowlanych, powołując się na konieczność wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zakresem zamówienia, zgłosił szereg roszczeń terminowych i finansowych na podstawie FIDIC. W związku z nieuznaniem zgłoszonych roszczeń przez zamawiającego roboty budowlane zostały ukończone po ustalonym terminie. Wskutek powyższego zamawiający zdecydował się naliczyć karę umowną z tytułu opóźnienia w ukończeniu robót budowlanych, której wysokość potrącił z ostatnią transzą płatności na rzecz wykonawcy.

Wykonawca zakwestionował zasadność naliczenia kary umownej oraz wystąpił z powództwem przed sądem arbitrażowym. Roszczenia wykonawcy obejmowały zapłatę kwot wynikających z roszczeń finansowych zgłoszonych w toku realizacji prac budowlanych oraz kosztów poniesionych w związku z dłuższym, od pierwotnie zakładanego, czasem utrzymania placu budowy.

W toku postępowania przed sądem arbitrażowym Kancelaria RKKW skutecznie reprezentowała zamawiającego, doprowadzając ostatecznie do oddalenia większości zgłoszonych przez wykonawcę roszczeń.

„Postępowania dotyczące realizacji prac budowlanych na tak dużych obiektach cechują się złożonością, wielowątkowością oraz bardzo obszerną dokumentacją. Prowadzenie tego typu procesu sądowego wymaga więc dedykowanego zespołu prawników. Umiejętność dokonania odpowiedniej prezentacji twierdzeń oraz materiału dowodowego w sposób możliwie najbardziej artykułujący najistotniejsze okoliczności danej sprawy staję się w tego typu przypadkach kluczem do sukcesu” – komentuje mec. Damian Dworek, pełnomocnik zamawiającego w sporze oraz Partner w Kancelarii RKKW i Szef Departamentu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych.

„Powodzenie Klienta jest nadrzędnym celem działań Kancelarii RKKW, w związku z czym zawsze podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy i oferujemy swoim Klientom kompleksowe usługi na najwyższym poziomie” – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.