Aktualności

05 Sierpień 2014

Dementi Kancelarii RKKW odnośnie do publikacji w "Parkiecie"

Działając w imieniu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. poniżej przedstawiam stanowisko Kancelarii odnośnie artykułu pt. „Windykacja: Optymizm w DTP”, który został opublikowany w Parkiecie w dniu 5.8.2014 r.:

  1. nie istnieje podmiot o firmie „kancelaria Kwaśnickiego”, o którym na łamach ww. artykułu mówił Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A. Dr Radosław L. Kwaśnicki jest Prezesem Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. (dalej jako „Kancelaria”) i tylko z tą Kancelarią jest związany,

  2. nieprawdą jest, iż - jak na łamach ww. artykułu twierdzi Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A.:

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii były próbą destabilizacji działania DTP S.A.,

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii zmierzające do zakończenia sporów prawnych z DTP S.A. potwierdzają, iż (i) DTP S.A. działa zgodnie ze standardami rynkowymi, (ii) a jej osiągnięcia, w tym wyniki finansowe, mają stabilne podstawy prawne i ekonomiczne.

Zakończenie tych sporów stanowi jedynie naturalny skutek osiągnięcia zakładanych celów biznesowych przez Klientów Kancelarii.

Mając na względzie konieczność ochrony dobrego imienia Kancelarii oraz dr. Radosława L. Kwaśnickiego opublikowanie ww. stanowiska stało się konieczne.

Krzysztof Wróbel
Wiceprezes Zarządu
radca prawny, LL.M.

18 Czerwiec 2014

Sukces Kancelarii RKKW w postępowaniu upadłościowym

Łukasz Sieczka

Sąd Okręgowy we Wrocławiu - rozpatrując zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości - podzielił argumentację Kancelarii RKKW w zakresie konieczności wnikliwego zbadania przez sąd upadłościowy wierzytelności wnioskodawcy (jako podstawy istnienia legitymacji czynnej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) i uchylił postępowanie o ogłoszeniu upadłości znanej spółki.

Czytaj dalej
25 Maj 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze na NewConnect

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podzielił argumentację akcjonariusza mniejszościowego spółki notowanej na NewConnect, iż nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie relacji wewnątrzkorporacyjnych, które prowadziłoby do faktycznego pozbawienia Rady Nadzorczej możliwości kontrolowania działań Zarządu poprzez przeniesienie przysługujących jej kompetencji na rzecz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sąd wskazał też, że pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie nie może otrzymać nieograniczonego uprawnienia do zawierania wszelkich umów z Członkami Zarządu.

Czytaj dalej
07 Maj 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o wykonywanie kontroli w spółce jawnej

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie podzielił argumentację Kancelarii RKKW oraz prawomocnie orzekł, że jeśli wspólnik spółki jawnej ogranicza prawo do indywidualnej kontroli przysługujące pozostałym wspólnikom, to można mu w drodze zabezpieczenia powództwa odebrać przy pomocy komornika sądowego znajdujący się w jego posiadaniu majątek spółki i następnie przekazać go spółce, o ile bez dostępu do tego majątku pozostali wspólnicy nie mogą wykonywać prawa indywidualnej kontroli.

Czytaj dalej
17 Kwiecień 2014

12. Ranking Kancelarii "Rzeczpospolitej": kolejny awans Kancelarii RKKW

Kancelaria RKKW zajęła 54. miejsce w 12. Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” (opracowanym według kryterium liczby adwokatów i radców prawnych). W porównaniu z rokiem 2013 Kancelaria RKKW awansowała w tym rankingu o 3 miejsca, z rokiem 2012 - o 22 miejsca, z rokiem 2011 – o 89 miejsc, zaś w porównaniu z rokiem 2010 - aż o 137 miejsc.

W Rankingu opracowanym według kryterium liczby prawników Kancelaria zajęła 51. miejsce.

Czytaj dalej
06 Marzec 2014

Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione - Kancelaria RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Radosław L. Kwaśnicki, Aneta Pankowska

„Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione” - między innymi taka teza wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2013 r. (VI ACa 258/13), w którym Sąd ten oddalił apelację spółki akcyjnej od wyroku oddalającego jej powództwo wobec jednego z akcjonariuszy o zwrot rzekomo nienależnie pobranych dywidend.

Czytaj dalej
06 Luty 2014

Kolejny sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 28.1.2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, V Wydział Gospodarczy udzielił funduszowi Pioneer FIO, reprezentowanemu przez Kancelarię RKKW zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieistnienia względnie stwierdzenie nieważności uchwał powołujących czterech członków (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej tej spółki, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 12.11.2013 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 18.11.2013 r. Sąd wstrzymał wykonanie tych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Czytaj dalej