Sukcesy naszych klientów

 • 25 Maj 2014

  Sukces Kancelarii RKKW w sporze na NewConnect

  Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu podzielił argumentację akcjonariusza mniejszościowego spółki notowanej na NewConnect, iż nie jest dopuszczalne takie ukształtowanie relacji wewnątrzkorporacyjnych, które prowadziłoby do faktycznego pozbawienia Rady Nadzorczej możliwości kontrolowania działań Zarządu poprzez przeniesienie przysługujących jej kompetencji na rzecz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sąd wskazał też, że pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie nie może otrzymać nieograniczonego uprawnienia do zawierania wszelkich umów z Członkami Zarządu.

  Czytaj dalej
 • 07 Maj 2014

  Sukces Kancelarii RKKW w sporze o wykonywanie kontroli w spółce jawnej

  Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie podzielił argumentację Kancelarii RKKW oraz prawomocnie orzekł, że jeśli wspólnik spółki jawnej ogranicza prawo do indywidualnej kontroli przysługujące pozostałym wspólnikom, to można mu w drodze zabezpieczenia powództwa odebrać przy pomocy komornika sądowego znajdujący się w jego posiadaniu majątek spółki i następnie przekazać go spółce, o ile bez dostępu do tego majątku pozostali wspólnicy nie mogą wykonywać prawa indywidualnej kontroli.

  Czytaj dalej
 • 06 Marzec 2014

  Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione - Kancelaria RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

  Radosław L. Kwaśnicki, Aneta Pankowska

  „Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione” - między innymi taka teza wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2013 r. (VI ACa 258/13), w którym Sąd ten oddalił apelację spółki akcyjnej od wyroku oddalającego jej powództwo wobec jednego z akcjonariuszy o zwrot rzekomo nienależnie pobranych dywidend.

  Czytaj dalej
 • 06 Luty 2014

  Kolejny sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

  Radosław L. Kwaśnicki

  W dniu 28.1.2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, V Wydział Gospodarczy udzielił funduszowi Pioneer FIO, reprezentowanemu przez Kancelarię RKKW zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieistnienia względnie stwierdzenie nieważności uchwał powołujących czterech członków (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej tej spółki, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 12.11.2013 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 18.11.2013 r. Sąd wstrzymał wykonanie tych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  Czytaj dalej
 • 30 Styczeń 2014

  Kancelaria RKKW doradzała CAMACO w nabyciu fabryki od FSO

  Krzysztof Wróbel, Marcin Jasiński

  Kancelaria RKKW doradzała amerykańskiemu koncernowi produkującemu części samochodowe w transakcji nabycia w Polsce zakładu produkcyjnego od spółki należącej do grupy FSO.

  Czytaj dalej
 • 22 Styczeń 2014

  Kancelaria RKKW doradzała funduszowi KGHM TFI w procesie odkupu akcji uzdrowiska

  Radosław L. Kwaśnicki

  Kancelaria RKKW doradzała funduszowi KGHM TFI S.A. (KGHM I FIZAN) w procesie nabycia od Skarbu Państwa nieobjętych przez pracowników akcji spółki pod firmą Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU.

  Czytaj dalej
 • 10 Styczeń 2014

  Sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

  Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

  Mniejszościowy akcjonariusz Yawal S.A. zaskarżył uchwały dotyczące powołania czterech rzekomych członków rady nadzorczej, których zgłosili i popierali akcjonariusze większościowi. Równocześnie wystąpił o udzielenie zabezpieczenia powództwa. W dniu 3.12.2013 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił częściowo jego wniosek w ten sposób, iż zawiesił – do czasu rozstrzygnięcia sprawy – postępowanie rejestrowe dotyczące ew. wpisu do KRS rzekomych czterech członków rady nadzorczej uznawanych obecnie przez Zarząd Yawal S.A. a nie uznawanych przez istotnych akcjonariuszy mniejszościowych.

  Czytaj dalej
 • 06 Styczeń 2014

  Sukces klienta Kancelarii RKKW w zakresie Funduszy Strukturalnych

  Krzysztof Brysiewicz

  Instytucja Wdrażająca powinna co najmniej umożliwić Wnioskodawcy wymianę niekwalifikowalnych miejscowości na inne i stosowną modyfikację projektów.
  Duża spółka informatyczna złożyła w 2012 r. wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” o łącznej wartości projektów 20 mln zł. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie dwukrotnie odmówiła Wnioskodawcy podpisania umowy.

  Czytaj dalej