09 Marzec 2015

W MPH piszemy o terminie i sposobie zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spólek publicznych

"Termin i sposób zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spółek publicznych", Monitor Prawa Handlowego nr 3/2015

Karol Szymański, Radosław L. Kwaśnicki

Praktyka obrotu wskazuje, że inwestorzy mają nie małe problemy z terminowym wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych.

W znacznej części przypadków, naruszenia przedmiotowej powinności wynikają z braku świadomości akcjonariuszy co do sposobu dokonywania skutecznych notyfikacji. Pojawiające się wątpliwości praktyczne do pewnego stopnia rozwiała Komisja Nadzoru Finansowego publikując w dniu 4.2.2014 r. pierwsze swoje stanowisko w tym zakresie. Niektóre aspekty w dalszym ciągu nie zostały jednak dostatecznie wyjaśnione. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawią – odnosząc się do wspomnianych wskazówek organu nadzoru – własne propozycje działań mające na celu ułatwienie inwestorom wywiązywanie się ze wspomnianego obowiązku notyfikacyjnego.

Źródło: "Termin i sposób zawiadamiania o zmianie stanu posiadania akcji spółek publicznych", Monitor Prawa Handlowego nr 3/2015, dr Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański.

Powiązane tagi