Publikacje

 • 29 Sierpień 2018

  Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

  W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18).

  Czytaj dalej
 • 27 Sierpień 2018

  Wkrótce będzie można wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa

  Dnia 25.07.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowej instytucji zarządcy sukcesyjnego, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy ma być łatwiejsze. Korzyści z nowej regulacji mają być odczuwalne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, lecz również dla jego pracowników i kontrahentów.

  Czytaj dalej
 • 23 Sierpień 2018

  Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

  trona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02.02.2017 r. (I CSK 92/16).

  Czytaj dalej
 • 16 Sierpień 2018

  Ustawa o rynku mocy – impuls dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym

  Rynek mocy wprowadzony na podstawie ustawy o Rynku Mocy z dnia 8.12.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 9; dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie w dniu 18.01.2018 r., to mechanizm w którym wytwórcy mocy otrzymają wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną energię elektryczną, ale również za pozostawanie w gotowości do dostarczenia jej do systemu elektroenergetycznego w okresach zagrożenia.

  Czytaj dalej
 • 01 Lipiec 2018

  Publikacje 6-7/2018

  Dr R. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Aktualności, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

  Dr J. Szewczyk, „Osoba blisko związana w rozumieniu MAR”, MOP 14/2018 czytaj więcej

  P. Frelak, K. Oleszczuk, „Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji upadłego”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

  K. Wróbel, P. Letolc, „ Zasada quasi-sukcesji uniwersalnej przy przekształceniu przedsiębiorcy”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej

  K. Łuczejko, „ Uchwały nieistniejące są kategoria odmienną od uchwał sprzecznych z prawem”, MPH Nr 4/2018 czytaj więcej  

 • 01 Maj 2018

  Publikacje - 4-5/2018

  Dr R. Kwaśnicki, M. Rosa, „Sprzeczność klauzuli poufności z zasadami współżycia społecznego jedynie wyjątkowo”, MPH Nr 4 czytaj więcej

  Dr R. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Aktualności, MPH nr 4 czytaj więcej

 • 04 Kwiecień 2018

  Podatkowa burza w sprawie kryptowalut

  W ostatnich tygodniach Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że sprzedaż kryptowalut należy rozliczyć jako przychód z praw majątkowych (wyrok z 06.03.2018 r., sygn. II FSK 488/16). Jak się okazało, stanowisko NSA to dopiero początek drogi do wypracowania zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami.

  Czytaj dalej
 • 02 Kwiecień 2018

  Publikacje - 3/2018

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. ZatońskiegoPuls Biznesu „Bahamska czkawka Daniela Mzyka”

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź w Polskim Radiu 24, „Większa rola pracowników w radach nadzorczych spółek”

  J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina (cz. I),  MoP 5-2018  czytaj więcej » 

  J. Szewczyk, O cywilnoprawnych aspektach bitcoina (cz. II), MoP 6-2018  czytaj więcej » 

  J. Szewczyk, Nowacja, C.H. Beck 2018

 • 01 Kwiecień 2018

  Promdock może wprowadzać w błąd – sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w praktyce

  Czytaj więcej: http://pankowska.com.pl/sprzeciw-sukces-urzad-patentowy/

  Czytaj dalej
 • 02 Luty 2018

  Sąd nie może miarkować kary umownej do symbolicznego poziomu

  Miarkowanie wysokości kary umownej może być zbyt daleko idące, gdy ostatecznie ustalono ją na poziomie, która w istocie czyni ją iluzoryczną, a nadto pozbawia ją funkcji stymulacyjnej, represyjnej i kompensacyjnej – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.10.2017 r., sygn. akt V ACa 147/17, zwiększając wysokość obniżonej przez Sąd Okręgowy kary umownej z 2 000 zł na 5 000 zł[1].

  Czytaj dalej
 • 01 Luty 2018

  Publikacje - 12/2017-1/2018

  Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu o sytuacji na rynku usług prawnych czytaj więcej »

  Mec. Łuczejko w Monitorze Prawa Handlowego o terminie na złożenie dokumentów akcji w procedurze przymusowego odkupu akcjiczytaj więcej »

  Mec. Letolc i Ł. Lipski w Monitorze Prawa Handlowego o praktycznych aspektach procedury podziału spółek czytaj więcej »

 • 18 Styczeń 2018

  Udział członków KNF w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

  Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) w wyroku z dnia 20.07.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1290/15, w stosunku do członków Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy, nie zachodzi konieczność stosowania art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego[1] („KPA”), regulującego wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie.

  Czytaj dalej