01 Kwiecień 2016

Nowe przepisy - „Alert prawny”

1.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.1.2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 188)

 

1.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25.2.2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. 2016 poz. 254)

 

2.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.1.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U. 2016 poz. 189)

 

4.3.2016 r. weszła w życie Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25.2.2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 278)

 

4.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28.1.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 178)

 

4.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177)

 

17.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.2.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 266)

 

19.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16.3.2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369)

 

18.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.2.2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 366)

 

22.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (Dz.U. 2016 poz. 284)

 

23.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.3.2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2016 poz. 381)

 

24.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.2.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (Dz.U. 2016 poz. 301)

 

25.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.3.2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 395)

 

25.3.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.1.2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 308)

 

26.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.2.2016 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie (Dz.U. 2016 poz. 324)

 

31.3.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karny (Dz.U. 2016 poz.411)

 

1.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. 2016 poz. 436)

 

1.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. 2016 poz. 435)

 

1.4.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.3.2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz.U. 2016 poz. 420)

 

1.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17.3.2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 394)

 

1.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)

 

1.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629)

 

15.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 437)

 

15.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2016 poz. 428)

 

15.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.0.2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 422)

 

15.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016 poz. 421)

 

15.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615)

 

17.4.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1634)