01 Czerwiec 2016

Nowe przepisy - "Alert prawny"

19.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1893)

 

20.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1923)

 

31.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 668)

 

31.5.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994)

 

1.6.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.4.2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. 2016 poz. 637)

 

1.6.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.3.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016 poz. 408)

 

1.6.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.3.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2016 poz. 390)

 

1.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 1886)

 

1.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1864)

 

2.6.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.5.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz.U. 2016 poz. 745)

 

4.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.4.2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2016 poz. 691)

 

4.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 615)

 

12.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.6.2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 832)

 

12.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.0.2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 781)

 

12.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 652)

 

15.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2016 poz. 738)

 

16.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)

 

18.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 2016 poz. 868)

 

18.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.5.2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2016 poz. 770)

 

18.6.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.5.2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 786)