18 Styczeń 2016

Nowe przepisy - "Alert prawny"

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2300)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2299)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2281)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 2199)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2198)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.11.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1992)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1830)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015 poz. 1767)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015 poz. 1595)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1479)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. 2015 poz. 1418)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz.U. 2015 poz. 1335)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2015 poz. 1334)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1296)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1260)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 1269)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1259)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1224)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1197)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 1189)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 699)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.1.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 251)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014 poz. 1215)

 

2.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268)

 

6.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 8)

 

7.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2015 poz. 1549)

 

8.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016 poz. 25)

 

9.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 1561)

 

13.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2015 poz. 1587)