01 Grudzień 2015

Nowe przepisy - „Alert prawny"

Od 10.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1476).

 

Od 10.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. 2015 poz. 1474).

 

10.10.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2015 poz. 1338).

 

11.10.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 10.7.2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2015 poz. 1358).

 

11.10.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1357).

 

W dniu 11.10.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348).

 

Od 12.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2015 poz. 1361).

 

Od 14.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 1495).

 

14.10.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 24.7.2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485).

 

Od 14.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15.5.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 985).

 

Od 18.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 539).

 

Od 23.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.10.2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku (Dz.U. 2015 poz. 1643).

 

24.10.2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2015 poz. 1573).

 

Od 24.10.2015 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.9.2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. 2015 poz. 1566).

 

Od 27.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1590).

 

27.10.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. 2015 poz. 1586).

 

Od 28.10.2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. 2015 poz. 1723).

 

Od 30.10.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1618).

 

1.11.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 5.8.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1513).

 

7.11.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 1692).

 

7.11.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz. 1685).

 

Od 8.11.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624).

 

10.11.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27.4.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1704).

 

W dniu 11.11.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713).

 

12.11.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2015 poz. 1728).

 

Od 12.11.2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2015 poz. 1593).

 

12.11.2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 12.6.2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2015 poz. 1132).

 

W dniu 13.11.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1735).

 

14.11.2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa (Dz.U. 2015 poz. 1754).

 

W dniu 14.11.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

 

W dniu 24.11.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.U. 2015 poz. 1941).

 

W dniu 3.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916).

 

W dniu 3.12.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2020).

 

W dniu 3.12.2015 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.11.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 2022).