01 Styczeń 2016

Nowe przepisy - "Alert prawny" 1/2017

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 2016 poz. 2270)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 2261)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2250)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 2250)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2175)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2024)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2016 poz. 2003)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1986)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1926)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.9.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1550)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265)

 

1.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 780)

 

3.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073)

 

3.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 2072)

 

6.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2103)

 

10.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823)

 

17.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2016 r. budżetowa na rok 2017 (Dz.U. 2017 poz. 108)

 

18.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 85)

26.1.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2017 poz. 61)

 

08.2.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1997)

 

14.2.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26.1.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 245)

 

15.2.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 187)