01 Sierpień 2017

"Alert prawny" - 7/8 2017

27.6.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. 2017 poz. 1132)

 

1.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.4.2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. 2017 poz. 1051)

 

1.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2017 poz. 2005)

 

14.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8.6.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017 poz. 1370)

 

14.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017 poz. 1136)

 

22.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)

 

23.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1200)

 

25.7.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.5.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1215)

 

1.8.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.7.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. 2017 poz. 1428)

 

1.8.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2017 poz. 1413)

 

2.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1387)

 

12.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1448)

 

12.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1452)

 

17.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2017 poz. 1537)

 

22.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1503)

 

25.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1524)

 

31.08.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8.06.2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1385)