20 Luty 2018

"Alert prawny" - 2/2018

5.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.10.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 2245)

6.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422)

7.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 2495)

7.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. 2017 poz. 2255)

11.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 8)

13.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017 poz. 2491)

17.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 50)

17.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 poz. 7)

17.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. 2018 poz. 4)

17.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 3)

18.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 10)

18.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2018 poz. 9)

19.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86)

 

19.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 20)

26.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 88)

27.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 106)

31.01.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130)