01 Listopad 2016

Ważne zmiany w KC. Umowę można zawrzeć przez SMS lub e-mail

8.9.2016 r. weszła w życie ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Bardzo ważną zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest nowa forma czynności prawnej, tj. forma dokumentowa. Do jej zachowania wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Ponieważ podpis nie jest elementem koniecznym dokumentu, mogą być nim m.in.: nagranie rozmowy, e-mail czy sms, a także wszelkie inne przekazy za pośrednictwem technologii porozumiewania się na odległość. Dochowanie formy dokumentowej zastrzeżone jest dla celów dowodowych, o ile strony nie postanowią inaczej. Dodatkowo nowelizacja m.in. doprecyzowała czym jest elektroniczna forma czynności prawnej, a także wprowadziła wymóg formy dokumentowej dla pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych (dotychczas pożyczka powyżej  pięciuset złotych wymagała formy pisemnej).