27 Sierpień 2015

Ustawowa ochrona przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu ochronę strategicznych krajowych spółek przed wrogim przejęciem. Senat przyjął ustawę z poprawkami i w dniu 24.7.2015 r. została ona przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Zgodnie z nową ustawą do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć dołączy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (obok UOKiK i KNF). Na mocy nowych przepisów osiągnięcie dominacji nad spółką, a nawet samo uzyskanie tzw. „istotnego uczestnictwa” (przez co rozumieć należy uzyskanie rzeczywistego oddziaływania na podmiot, przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach) w spółce podlegającej ochronie, wymagać będzie uprzedniego zawiadomienia o transakcji Ministra Skarbu Państwa, który będzie władny zgłosić sprzeciw wobec wskazanych działań. Decyzje o sprzeciwie Ministra Skarbu Państwa podlegać będą kontroli sądowej w drodze ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ kontroli (autokontrola), jak i w drodze kontroli sądowej. Lista spółek objętych ustawą zostanie zawarta we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów. Na listę mogą trafić spółki z sektorów: energetycznego, paliwowego, chemicznego, wojskowego i telekomunikacyjnego, które zapewniają bezpieczeństwo kraju. Dodatkowo uzasadnienie omawianego projektu ustawy wskazuje, iż objęcie danej spółki szczególną ochroną odbywać się będzie niezależnie od formy prawnej oraz istniejącej struktury właścicielskiej, a w szczególności zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa. Jedną z pośród sankcji jakie przewiduje nowe prawo za dokonanie transakcji bez wymaganego zawiadomienia lub przeprowadzenie ich pomimo zgłoszonego sprzeciwu jest ich nieważność.

Więcej na ten temat tutaj

Przebieg prac legislacyjnych oraz aktualne brzmienie projektu ustawy dostępne są tutaj.