01 Czerwiec 2016

SN: „używacz uprzedni” czyli kiedy można bezkarnie korzystać z czyjegoś znaku towarowego

Na mocy wyroku z dnia 16.3.2016 r. (IV CSK 287/15) Sąd Najwyższy przypomniał, że istnieje wyjątek od zasady, zgodnie z którą podmiotem wyłącznie uprawnionym do posługiwania się znakiem towarowym w sposób zarobkowy i zawodowy jest podmiot, który uzyskał prawo ochronne na ten znak w Urzędzie Patentowym RP. Mowa o sytuacji, w której osoba, prowadząca lokalną działalność gospodarczą w niewielkim zakresie, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby (uprawnienie to wynika z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 30.6.2000 roku Prawo własności przemysłowej). Z powyższego wynika, że osoba taka, czyli „używacz uprzedni” będzie musiała wykazać przed sądem, że używał swojego oznaczenia jeszcze zanim został on zgłoszony przez inny podmiot w Urzędzie Patentowym RP, że zakres tego używania jest lokalny, a dodatkowo, że swoją działalność prowadzi wyłącznie w niewielkim rozmiarze.