01 Maj 2016

SN: Reprezentacja spółki w jej sporze z członkiem zarządu

Na mocy Uchwały z dnia 17.12.2015 r. (III CZP 91/15), stanowiącej odpowiedź na zapytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sąd Najwyższy wskazał, że zarząd nie może działać za spółkę z o.o. w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku zastosowanie ma art. 253 § 2 KSH, a więc spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników, a w razie jego braku – kurator wyznaczony przez sąd.