18 Styczeń 2016

SN: Nieważność nabywania nieruchomości polskich firm przez zagraniczne spółki

Jak jednoznacznie wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2015 r. (III CZP 80/15), zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zagraniczna spółka, która kupuje polską firmę musi mieć zgodę na przejęcie jej gruntów, w przeciwnym wypadku traci bowiem prawo do tej nieruchomości. W stanie faktycznym, na kanwie którego wydana została przywołana uchwała, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej bez pozwolenia właściwego ministra, które to pozwolenie było wymagane, gdyż spółka ta, w wyniku połączenia z inną spółką, stała się podmiotem zagranicznym. Pozew o stwierdzenie nieważności nabycia użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości przez ww. spółkę wniósł minister spraw wewnętrznych. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wskazał, że spółka zagraniczna przejmująca polską spółkę musi uprzednio przenieść na siebie wszelkie prawa tej spółki, w tym prawo do nieruchomości. W przeciwnym wypadku taka spółka bezpowrotnie traci prawo do nieruchomości, gdyż nie może samodzielnie ubiegać się o zezwolenie na jej nabycie.