02 Styczeń 2018

Projekt: nowe prawo dla przedsiębiorców

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Jak wynika z uzasadnienia ma ona zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a jej celem jest przebudowa i reforma prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Do najważniejszych założeń projektu zaliczyć należy uzależnienie zakwalifikowania prowadzonej działalności do działalności gospodarczej dopiero po przekroczeniu określonego pułapu przychodu (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz wprowadzenie klauzuli rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Ustawa przewiduje również m.in. możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.