01 Luty 2016

Nowelizacja: uwaga na „nowe” odsetki

Od 1.1.2016 r. obowiązuje Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona m.in. nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i ustawowych za opóźnienie. Aktualnie, zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego („KC”), odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, co daje ok. 5% w stosunku rocznym, natomiast maksymalna wysokość odsetek wynikająca z umowy nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych (10%). Zgodnie natomiast z art. 481 KC odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, czyli ok. 7%. Odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą zaś przekroczyć dwukrotności tej sumy (14%). Z praktycznego punktu widzenia istotne jest, aby pamiętać – pisząc np. pozew o zapłatę – aby wskazać, iż obok kwoty głównej dochodzimy odsetek ustawowych za opóźnienie. W przeciwnym wypadku – jeśli wskażemy jedynie, że dochodzimy odsetek w wysokości ustawowej – zasądzone zostaną odsetki w wysokości 5%, zamiast 7% w stosunku rocznym.