01 Maj 2016

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

W dniu 22.4.2016 r. Prezydent RP podpisał przyjęty przez Sejm w dniu 31.3.2016 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ponad 45 innych ustawach. Jej podstawowym celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8.06.2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 1.7.2011, str. 1), a także innych aktów prawa UE. Jak wskazują twórcy projektu ustawy tworzy ona ramy prawne, regulujące nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celu monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników.