01 Styczeń 2018

Nowelizacja: prawo pierwokupu willi z basenem i oczkiem wodnym

Od nowego roku obowiązywać zaczęła Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel nieruchomości, na której znajduje się oczko wodne, basen, sadzawka czy zbiornik retencyjny, przed jej sprzedażą będzie musiał zwrócić się do starosty z zapytaniem czy nie chce on skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu. Prawo to wynika z art. 217 ust. 13 ww. ustawy, zgodnie z którym „Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej”. Pojęcie śródlądowych wód stojących definiuje natomiast art. 23 Prawa wodnego, również jako „wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych na skutek działalności człowieka niebędących stawami”. Powyższe oznacza w praktyce, że właściciel nieruchomości, na której znajduje się takie zagłębienie wypełnione wodą, przed jej sprzedażą będzie zobowiązany do zawarcia z kontrahentem dwóch umów. W pierwszej kolejności warunkowej umowy sprzedaży, a następnie umowy przenoszącej własność, jednakże dopiero po uzyskaniu od starosty informacji o braku woli zakupu nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Obowiązek zwrócenia się do starosty z zapytaniem dotyczącym nieruchomości spoczywa na notariuszu, przed którym przeprowadzana jest transakcja.