27 Sierpień 2015

Kłopotliwa ustawa o frankowiczach

Dnia 05.8.2015 r. Sejm przegłosował poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przekazano go Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi. Projekt ustawy wzbudza wiele emocji. Z jednej strony celem ustawy jest ulżenie tysiącom Polaków poprzez zagwarantowanie możliwości restrukturyzacji części walutowych kredytów hipotecznych, z drugiej szacuje się, że proponowane zmiany narażą banki na 22 mld stratę. Przewalutowanie zaciągniętego kredytu możliwe będzie po spełnieniu kilku przesłanek m.in. w przypadku mieszkania jego powierzchnia nie może przekraczać 100 m2, natomiast w przypadku domu 150 m2. Ograniczenia te nie dotyczą rodzin z co najmniej trójką dzieci. Ponadto nieruchomość musi być przez kredytobiorcę użytkowana dla własnych potrzeb. Na mocy nowych przepisów przewalutowanie hipotecznych kredytów walutowych następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Polegałoby to na wyliczeniu różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, którą kredytobiorca posiadałby w danej chwili, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskiej walucie. Wyliczona różnica ma być umarzana, jednak z uwagi na przyjęcie poprawki zgłoszonej przez SLD, koszt umorzenia w 90% miałyby ponieść banki.