Strefa wiedzy

 • 01 Marzec 2017

  Adresaci naruszenia dóbr osobistych powiatu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.4.2016 r. (V CSK 486/15).

  Konrad Oleszczuk

   I.            Teza

  „Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej będącej powiatem nie musi wprost dotyczyć wszystkich mieszkańców zamieszkujących na jego terytorium, ponieważ zarzuty odnoszące się do sposobu działania zarówno organów każdej osoby prawnej, jak i jej służb (urzędników) mają znaczenie dla renomy i dobrego imienia samej osoby prawnej. Jeżeli więc nawet tylko wobec urzędników samorządowych powiatu sugeruje się występowanie określonych wysoce negatywnych zachowań, to tym samym podważa się autorytet samej osoby prawnej i naraża ją na utratę zaufania społeczności samorządowej. Innymi słowy, negatywne sformułowania w odniesieniu tylko do zachowań osób będących jedynie pracownikami osoby prawnej (np. urzędnikami samorządowymi) mogą prowadzić do naruszenia dobrego imienia (reputacji) samej osoby prawnej, bo sugerują takie jej funkcjonowanie, które podważa zaufanie do niej, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez tę osobę prawną.”

  II.           Stan faktyczny

  1.           W kampanii wyborczej do rady Powiatu Pozwany umieścił w swojej ulotce wyborczej stwierdzenie, że jego celem jest „ukrócenie korupcji i nadużyć w urzędach i jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w X“. Władze Powiatu uznały, że wypowiedź ta narusza jego dobra osobiste, gdyż stwierdza, że w jednostce ma miejsce korupcja.

  2.           Argumenty Powiatu podzielił sąd pierwszej instancji i uwzględnił powództwo w części obejmującej roszczenie niemajątkowe poprzez zobowiązanie Pozwanego do opublikowania oświadczenia o wskazanej treści.

  3.           Sąd Apelacyjny z kolei przychylił się do stanowiska Pozwanego, uznając, że sporna wypowiedź stanowi element programu wyborczego i w związku z tym musi być uznana za element kampanii wyborczej, której dyskurs rządzi się swoimi prawami. Wypowiedź sformułowana w ulotce wyborczej, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest postacią obietnicy wyborczej, na mocy której Pozwany zobowiązał się do walki z korupcją w Powiecie. Co więcej, ma ona jedynie charakter hipotetyczny.

  4.           Dodatkowo, Sąd Apelacyjny nabrał wątpliwości, czy Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, może być w ogóle uznany za osobę pokrzywdzoną naruszeniem dóbr osobistych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, żeby mogło do tego dojść, naruszenie dóbr osobistych powinno dotyczyć wszystkich mieszkańców Powiatu, a nie tylko jego urzędników.

  5.           Sąd Najwyższy nie zgodził się z argumentacją Sądu Apelacyjnego i wskazał, że zawarte w ulotce sformułowanie o ukróceniu praktyk korupcyjnych w Powiecie sugeruje ich występowanie, gdyż – jak ujął to Sąd Najwyższy – „ukrócać można coś realnie występującego”. Nie mieści się to zatem w dopuszczalnych ramach dyskursu prowadzonego nawet w kampanii wyborczej. Zachowanie Poznawanego, zdaniem Sądu Najwyższego, może naruszać dobre imię i renomę Powiatu. Zgodnie bowiem z teorią organu osoba prawna działa przez swoje organy, a w konsekwencji zarzuty kierowane pod adresem osób wchodzących w ich skład, są zarzutami kierowanymi pod adresem tej osoby prawnej.

  6.           Oznacza to, że naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej będącej jednostką samorządu terytorialnego nie musi bezpośrednio dotyczyć wszystkich mieszkańców danej jednostki. Sugerowanie bowiem występowania zjawisk korupcyjnych wśród urzędników samorządowych Powiatu naraża na szwank dobre imię całego Powiatu oraz podważa jego autorytet, co może grozić utratą zaufania do tej jednostki przez jej mieszkańców.

  7.           Na koniec Sąd Najwyższy zauważył, że zachowania Pozwanego nie może usprawiedliwiać działanie w obronie interesu publicznego, gdyż nie jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka wyłączająca bezprawność działania naruszającego dobra osobiste. Sformułowania nie mające oparcia w faktach naruszają bowiem granice wolności wypowiedzi niezależnie od tego, czy są wypowiadane w trakcie kampanii wyborczej czy nie.

  III.         Komentarz

  1.           Orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdza, że każda jednostka samorządu terytorialnego, której pracownikom publicznie zarzuca się nieuczciwe zachowania i nadużycia, może skutecznie domagać się na drodze postępowania sądowego ochrony prawnej przysługujących jej dóbr osobistych.

  2.           Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że ochrona prawna udzielona dobrom niemajątkowym osób prawnych jest ograniczona w porównaniu do tej posiadanej przez osoby fizyczne. Nie oznacza to jednak, że osoby prawne są jej w zupełności pozbawione. Nie jest przy tym konieczne aby naruszeniu prawa niemajątkowego takiej osoby towarzyszyło wyrządzenie jej szkody majątkowej. W takiej sytuacji bowiem ochrona praw niemajątkowych osoby prawnej miałaby jedynie charakter iluzoryczny.

  3.           Warto też zwrócić uwagę na ważną konstatację Sądu Najwyższego w zakresie wolności wypowiedzi oraz granic dopuszczalnej krytyki w trakcie kampanii wyborczej. Sąd Najwyższy, nie po raz pierwszy zresztą, stwierdził, że choć granice dopuszczalnej krytyki w ramach dyskursu politycznego są rozszerzone, to nie należy utożsamiać tego z całkowitym wyłączeniem ochrony podmiotów na nią narażonych.

  IV.         Wnioski praktyczne

  1.           Wyrok Sądu Najwyższego w przedmiotowej sprawie to ważny głos w dyskusji o zakresie ochrony dóbr osobistych i to z kilku powodów. Przede wszystkim Sąd Najwyższy potwierdził po raz kolejny prawo do ochrony dóbr niemajątkowych przez osobę prawną, w tym jednostkę samorządu terytorialnego. W praktyce, jak wiadomo, osobom prawnym jest dość trudno dowieść, że dane zachowanie godzi w jej renomę czy dobre imię. Jeszcze trudniej przychodzi to podmiotom, które, jak jednostki samorządu terytorialnego, nie działają dla zysku. Ochrona dobrego imienia w takiej sytuacji służy jedynie budowie autorytetu, co z kolei jest dość trudno definiowalne prawnie i budzi wątpliwości doktrynalne.

  2.           Ponadto, rzeczony wyrok ostatecznie przesądza, że dobre imię osoby prawnej nierozerwalnie wiąże się z oceną jej działalności. Ta natomiast jest wypadkową działań nie tylko osób wchodzących w skład jej organów, ale także innych pracowników, których praca jest elementem funkcjonowania danej osoby prawnej. Innymi słowy, naruszenie dobra osobistego urzędników samorządowych dotyka, jak to wyraził Sąd Najwyższy, „całości substratu osobowego osoby prawnej”.

  3.           Orzeczenie to jest wreszcie ważnym sygnałem, że działanie w ramach kampanii wyborczej nie stanowi szczególnego usprawiedliwienia dla naruszeń dóbr osobistych, a tym bardziej nie powoduje automatycznego wyłączenia odpowiedzialności za nie.

  Autorem tekstu jest Konrad Oleszczuk, prawnik w Kancelarii prawnej RKKW.

 • 01 Marzec 2017

  Nowe przepisy - "Alert prawny"

 • 01 Marzec 2017

  NSA: ponowne rozpatrzenie decyzji KNF i obieg informacji w grupie kapitałowej

  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt: II GSK 366/15, wydanym w dniu 24.6.2016 r., poruszył dwie bardzo istotne sprawy dla uczestników rynku kapitałowego. Sprawa dotyczyła nałożenia na emitenta przez KNF kary pieniężnej za zbyt późne przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej zawarcia przez jednostkę zależną od emitenta umowy zastawu na posiadanych przez nią akcjach innej spółki. Emitent utrzymywał, że nie wiedział i – dokładając należytej staranności – nie mógł się dowiedzieć o transakcji. Ponadto w skardze kasacyjnej emitent wskazał, że po złożeniu przez niego wniosku o ponowne rozpatrzenie podjętej przez KNF decyzji, sprawę rozpatrywali członkowie KNF, którzy wydali pierwotną decyzję i którzy – zdaniem skarżącego – powinni zostać wyłączeniu z udziału w tym podstępowaniu. Odpowiadając na ww. zarzuty NSA wskazał, że w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne prowadzi kolegialny organ administracji publicznej o statusie ministra (zgodnie z ustawą dotyczy to KNF) i który podejmuje decyzje w pełnym składzie, brak jest podstaw do wyłączenia jego członków. Odnosząc się natomiast do braku terminowego przekazania informacji poufnej NSA przypomniał ważną zasadę dotyczącą przepływu informacji na rynku kapitałowym, zgodnie z którą: „Spółka publiczna jest zobowiązana do takiego zorganizowania przepływu informacji w swojej grupie kapitałowej, aby podmioty zależne przekazywały jej informacje podlegające upublicznieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezwłocznie po ich uzyskaniu, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych.” (teza: SIP Legalis).

 • 01 Marzec 2017

  Projekt: koniec anonimowych akcjonariuszy

  Ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, nad którym trwają aktualnie prace, zakłada zwiększenie transparentności akcjonariatu spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych poprzez dematerializację akcji, tj. zamianę papierowej formy dokumentu akcji na okaziciela i akcji imiennych na formę zapisu w systemie teleinformacyjnym. W razie woli zachowania akcji w postaci dokumentowej (niezdematerializowanej) projektodawca postuluje wprowadzenie obowiązku przekształcenia akcji na okaziciela na akcje imienne. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje również wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, który ma dodatkowo przyczynić się do ograniczenia anonimowości akcjonariuszy, bowiem ujawniane będą w nim prawa z akcji niemających formy dokumentu. W uzasadnieniu projektu wskazano, że zaproponowane zmiany są niezbędne ze względu na konieczność zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych.

  Więcej na ten temat na naszym blogu.

 • 01 Marzec 2017

  Nowelizacja: elektroniczna licytacja ruchomości

  Z dniem 1.3.2017 r. w życie weszła część przepisów ostatniej dużej nowelizacji postępowania egzekucyjnego, dotyczących możliwości przeprowadzenia elektronicznej licytacji ruchomości na wniosek wierzyciela (art. 8791 KPC i nast.). Dzięki nowej metodzie licytacji będzie w niej mogło uczestniczyć większe grono zainteresowanych osób, gdyż obecność licytanta w miejscu licytacji nie jest konieczna. Elektroniczna licytacja ruchomości odbywać się będzie za pomocą specjalnego systemu informatycznego, do którego dostęp będzie zapewniony w każdym sądzie rejonowym. Przystępujący do licytacji będzie obowiązany do złożenia za pośrednictwem tego systemu lub bezpośrednio u komornika stosownej rękojmi.  Przepisy szczegółowo określają terminy rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej (art. 8796 KPC), zaznaczając, że natychmiast po jej zakończeniu komornik udziela przybicia osobie oferującej najwyższą cenę. Wydaje się, że jeśli ta forma licytacji ruchomości spełni pokładane w niej nadzieje, to w przyszłości może zostać wprowadzona elektroniczna licytacja nieruchomości.

  Więcej na temat reformy postępowania egzekucyjnego na naszym blogu.

 • 01 Marzec 2017

  TSUE: w rejestrze spółek nie obowiązuje prawo do bycia zapomnianym

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 9.3.2017 r. w sprawie C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manni uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w rejestrze spółek. Dodał jednak również, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki państwa członkowskie mogą przewidzieć ograniczony dostęp osób trzecich do takich danych w wyjątkowych przypadkach. Uzasadniając swój wyrok Trybunał stwierdził przede wszystkim, ze jawność rejestrów spółek służy zagwarantowaniu pewności prawa w stosunkach między spółkami a osobami trzecimi, a także, w szczególności, ochronie interesów osób trzecich w stosunkach ze spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż jedyną gwarancją, jaką podmioty te oferują osobom trzecim, jest majątek spółki.

 • 01 Marzec 2017

  Publikacje - 3/2017

 • 01 Luty 2017

  Orzecznictwo: sprzedaż udziałów nie ratuje zarządu przed odpowiedzialnością

  Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28.12.2016 r. (I ACa 1068/16) przypomniał m.in., że przy badaniu „kiedy ziściły się przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, nie należy kierować się subiektywnym przekonaniem o spodziewanej, przyszłej sytuacji finansowej spółki, lecz kryteriami obiektywnymi dotyczącymi rzeczywistej sytuacji finansowej spółki”. Sprawa dotyczyła dwóch byłych członków zarządu spółki z o.o., przeciwko którym z powództwem wystąpił bank, w którym wcześniej ww. spółka otrzymała kredyt. Spółka nie spłaciła kredytu, jednakże przed terminem jego spłaty pozwani członkowie zarządu zostali odwołani z pełnionych w spółce funkcji oraz sprzedali swoje udziały osobie, która w chwili wnoszenia powództwa już nie żyła. Pozwani argumentowali, że w dniu odwołania ich z zarządu spółki brak było podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, z czym zgodził się sąd I instancji. Wskazał on m.in., że w tym czasie spółka prowadziła działalność, przyjmowała zamówienia, posiadała kontrahentów, zapasy materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wierzytelności z tytułu świadczonych usług, a także nie miała zaległości w urzędzie skarbowym. Sąd I instancji ustalił również, że osoba, na rzecz której pozwani zbyli swoje udziały nie zamierzała kontynuować działalności spółki, przejęła wszystkie jej aktywa i zaprzestała spłacania jej zobowiązań. Sąd Apelacyjny doszedł natomiast do wniosku, że sytuacja spółki była trudna jeszcze przed odwołaniem pozwanych członków zarządu, czego świadomość mieli i o czym poinformowali swoich następców. Już wtedy bowiem znaczna część wierzytelności spółki nie dała się wyegzekwować, jej stałe koszty były wysokie, aktywa trwałe równe 0 zł, a wartość posiadanych materiałów nieznaczna. Uwzględniwszy ww. okoliczności sąd odwoławczy uznał, że przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zaistniały jeszcze w czasie, gdy członkami jej zarządu byli pozwani, pomimo że spółka spodziewała się otrzymać zapłaty od kontrahentów. Sąd Apelacyjny w omawianym wyroku przypomniał tym samym, że „Czasem właściwym na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 299 § 2 KSH jest czas, gdy wprawdzie dłużnik spłaca jeszcze niektóre długi, ale wiadomo już, że ze względu na brak środków nie będzie mógł zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli (…). Właściwym czasem na zgłoszenie wniosku jest zatem moment, w którym wprawdzie wszystkich wierzycieli nie da się już zaspokoić, ale istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym”.

 • 01 Luty 2017

  Dokonanie czynności prawnej przez spółkę z o.o. bez wymaganej umową spółki zgody wspólników jest ważne

  Kornelia Łuczejko

  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.4.2015 r. (I CSK 289/14, LEX nr 1710339)

  Czytaj dalej
 • 01 Styczeń 2017

  SN: ważna uchwała pomimo uchybień formalnych

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.4.2016 r. (II CSK 441/15) orzekł, że uchybienia formalne, które miały miejsce podczas głosowania nad uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. mogą nie mieć wpływu na jej ważność, jeżeli większość wspólników odpowiada się za jej przyjęciem. W przedmiotowej sprawie powód zarzucił spółce m.in. naruszenie  art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeprowadzenie głosowania jawnego zamiast tajnego w przedmiocie wyboru pełnomocnika spółki do podpisania w jej imieniu umowy. Sąd Najwyższy wskazał natomiast, że: „sposób głosowania nad uchwałą określa formę jej podjęcia, nie zaś jej treść merytoryczną. Wprawdzie ochronna rola tego sposobu głosowania bezpośrednio służy zapewnieniu podjęcia uchwały o treści oddającej rzeczywisty stan poglądów wymaganej większości głosujących i dlatego uchybienie formie głosowania uznaje się za stwarzające domniemanie faktyczne, że wadliwość formalna miała wpływ na treść podjętej uchwały, jednak ocena musi każdorazowo uwzględniać konkretne okoliczności występujące w sprawie”. Z ustaleń faktycznych sprawy wynikało natomiast, że wspólnicy podejmujący uchwałę zakomunikowali w sposób jawny swoją rzeczywistą wolę dotyczącą usunięcia przyczyny nieważności podpisanej wcześniej umowy i potrzebę ponownego jej zawarcia.

 • 01 Styczeń 2017

  Nowelizacja: sąd z urzędu uchyli ugodę lub wyrok sądu polubownego krzywdzące dla konsumenta

  Od 10.1.2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 23.9.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21.5.2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wprowadzająca liczne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących sporów wynikłych z umów zawartych z konsumentem.  Wśród najważniejszych zmian wskazać należy na obowiązek sądu powszechnego uchylenia z urzędu ugody lub wyroku sądu polubownego, jeżeli pozbawiają one konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru prawa. Nowe przepisy ograniczają więc w znacznym stopniu autonomię stron w określeniu podstaw rozstrzygania sporów. Dodatkowo według nowego prawa zgoda konsumenta na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny może być udzielona wyłącznie po jego powstaniu (ex post), a zapis na sąd polubowny musi mieć formę pisemną.

 • 01 Styczeń 2017

  Nowelizacja: od nowego roku termin w prawie cywilnym nie upłynie w sobotę

  Na mocy ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dniem 1.1.2017 r. zmianie uległ art. 115 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu: „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.