Strefa wiedzy

 • 27 Sierpień 2015

  Ustawowa ochrona przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

  W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu ochronę strategicznych krajowych spółek przed wrogim przejęciem. Senat przyjął ustawę z poprawkami i w dniu 24.7.2015 r. została ona przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Zgodnie z nową ustawą do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć dołączy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (obok UOKiK i KNF). Na mocy nowych przepisów osiągnięcie dominacji nad spółką, a nawet samo uzyskanie tzw. „istotnego uczestnictwa” (przez co rozumieć należy uzyskanie rzeczywistego oddziaływania na podmiot, przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach) w spółce podlegającej ochronie, wymagać będzie uprzedniego zawiadomienia o transakcji Ministra Skarbu Państwa, który będzie władny zgłosić sprzeciw wobec wskazanych działań. Decyzje o sprzeciwie Ministra Skarbu Państwa podlegać będą kontroli sądowej w drodze ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ kontroli (autokontrola), jak i w drodze kontroli sądowej. Lista spółek objętych ustawą zostanie zawarta we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów. Na listę mogą trafić spółki z sektorów: energetycznego, paliwowego, chemicznego, wojskowego i telekomunikacyjnego, które zapewniają bezpieczeństwo kraju. Dodatkowo uzasadnienie omawianego projektu ustawy wskazuje, iż objęcie danej spółki szczególną ochroną odbywać się będzie niezależnie od formy prawnej oraz istniejącej struktury właścicielskiej, a w szczególności zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa. Jedną z pośród sankcji jakie przewiduje nowe prawo za dokonanie transakcji bez wymaganego zawiadomienia lub przeprowadzenie ich pomimo zgłoszonego sprzeciwu jest ich nieważność.

  Więcej na ten temat tutaj

  Przebieg prac legislacyjnych oraz aktualne brzmienie projektu ustawy dostępne są tutaj.

 • 27 Sierpień 2015

  SN: Powołanie do zarządu spółki w sposób dorozumiany

  W dniu 4.3.2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt: IV CSK 340/14), w którym stwierdził, że powzięcie przez organ właścicielski spółki uchwały w przedmiocie przedłużenia mandatu członkom zarządu może nastąpić w sposób dorozumiany, wskazując m.in., że: „„Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia”. W ocenie SN niesporne okoliczności faktyczne omawianej sprawy jednoznacznie wskazywały na dorozumianą wolę wspólników utrzymywania składu zarządu w niezmienionym składzie i odnawiania mandatu członkom tego organu. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił fakt udzielania członkom zarządu spółki – przez jej organ właścicielski – absolutorium.

  Wyrok SN (sygn. akt: IV CSK 340/14)

 • 27 Sierpień 2015

  Nie będzie nowelizacji KSH i spółki „za złotówkę” w tej kadencji Sejmu

  W bieżącej kadencji Sejmu odbędą się jeszcze jedynie trzy posiedzenia Sejmu. Politycy uznali, że inne projekty, a nie nowelizacja KSH są projektami priorytetowymi i będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach. W najbliższym czasie nie zostanie więc uchwalona nowelizacja KSH, której jednym z najważniejszych elementów było wprowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy wynosiłby 1 zł.  Zgodnie z pierwotnymi zapewnieniami nowelizacja miała wejść w życie 1.1.2015 r.

 • 27 Sierpień 2015

  Reforma polskiego procesu karnego

  W dniu 1.7.2015 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca w sposób istotny proces karny. Wprowadziła ją Ustawa z dnia 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1247). Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy ww. noweli należy: ograniczenie roli sądu w postępowaniu dowodowym, zwiększenie roli stron procesu w postępowaniu dowodowym i rozszerzenie dopuszczalności dowodów prywatnych, powszechny dostęp do obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu sądowym, ograniczenie zakresu i czasu trwania postępowania przygotowawczego i przede wszystkim usprawnienie przebiegu procesu karnego. W celu zapewnienia spójności polskiego prawa karnego uchwalona została także nowela kodeksu karnego, która – podobnie jak nowela procesu karnego – weszła w życie w dniu 1.7.2015 r. na  mocy Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 396).

  Szczegółowe omówienie najważniejszych wprowadzonych przez Ustawodawcę zmian przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

   

 • 27 Sierpień 2015

  Usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi

  15.8.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na mocy nowych przepisów wojewódzkie sądy administracyjne zostały uprawnione m.in. do wskazywania urzędom sposobu rozwiązywania danego sporu. Mogą one m.in. zobowiązać urząd do wydania decyzji w określonym terminie. Ponadto sądy administracyjne uzyskały możliwość merytorycznego orzekania w pierwszej instancji, co powoduje, że sąd nie będzie już musiał orzekać kilkakrotnie w tej samej sprawie. Nowe przepisy wprowadziły także możliwość autokontroli przez wojewódzkie sądy administracyjne. Obecnie będą one mogły uznać zasadność skargi kasacyjnej i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie bez udziału wyższej instancji. Od tak wydanego orzeczenia służy skarga kasacyjna do NSA.

 • 27 Sierpień 2015

  Nieobecność członków zarządu nie uzasadnia przywrócenia terminu

  Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 11.6.2015 r., sygn. akt I SA/Wa 137/15 to, że w okresie świątecznym w siedzibie spółki nie przebywał żaden z członków jej zarządu, a zatrudniony w spółce stażysta nie przekazał we właściwym czasie osobom reprezentującym spółkę informacji o wpływie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej i samego dokumentu wypowiedzenia, świadczy o niewłaściwym dbaniu przez spółkę o swoje interesy. Sąd ten wskazał, że zgodnie z przepisem art. 58 § 1 KPA, w razie uchybienia terminu należy go przywrócić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. O braku winy w uchybieniu terminu można natomiast mówić jedynie wówczas, gdy zainteresowany działał z najwyższą starannością, jednakże dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej. Dopuszczenie się nawet najmniejszego niedbalstwa wyklucza zatem możliwość przywrócenia terminu. W odniesieniu do podmiotów instytucjonalnych w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że o braku winy w uchybieniu terminu nie mogą stanowić: niewłaściwy sposób organizacji pracy jednostki, panujące wewnątrz zasady obsługi danej jednostki czy też zaniedbania jej pracowników. W związku z powyższym WSA w omawianym wyroku oddalił skargę wskazując, że nadejście okresu przedświątecznego i świąteczno-noworocznego i wiążące się z tym trudności w obsłudze osoby prawnej są przewidywalne i każdy właściwie funkcjonujący w obrocie gospodarczym podmiot w takiej sytuacji powinien dostosować sposób organizacji pracy, reprezentacji i obsady kadrowej, natomiast powierzenie – mającemu krótką praktykę – stażyście zadań związanych z związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółki, świadczy o tym, że osoby decyzyjne w spółce wzięły na siebie ryzyko niewłaściwie wykonanych obowiązków, za które odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na spółce.

 • 27 Sierpień 2015

  Kłopotliwa ustawa o frankowiczach

  Dnia 05.8.2015 r. Sejm przegłosował poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przekazano go Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi. Projekt ustawy wzbudza wiele emocji. Z jednej strony celem ustawy jest ulżenie tysiącom Polaków poprzez zagwarantowanie możliwości restrukturyzacji części walutowych kredytów hipotecznych, z drugiej szacuje się, że proponowane zmiany narażą banki na 22 mld stratę. Przewalutowanie zaciągniętego kredytu możliwe będzie po spełnieniu kilku przesłanek m.in. w przypadku mieszkania jego powierzchnia nie może przekraczać 100 m2, natomiast w przypadku domu 150 m2. Ograniczenia te nie dotyczą rodzin z co najmniej trójką dzieci. Ponadto nieruchomość musi być przez kredytobiorcę użytkowana dla własnych potrzeb. Na mocy nowych przepisów przewalutowanie hipotecznych kredytów walutowych następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Polegałoby to na wyliczeniu różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, którą kredytobiorca posiadałby w danej chwili, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskiej walucie. Wyliczona różnica ma być umarzana, jednak z uwagi na przyjęcie poprawki zgłoszonej przez SLD, koszt umorzenia w 90% miałyby ponieść banki. 

 • 27 Sierpień 2015

  Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu

  Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu - tak wynika z wydanej w dniu 27.7.2015 r. przez gdański oddział ZUS interpretacji podatkowej o nr: DI/100000/43/719/2015. Jest to niezwykle ważna interpretacja, szczególnie mając na względzie, wydaną dniu 17.06.2015 r. przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Uchwałę (III UZP 2/15), w której SN przesądził, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług (kontakt menedżerski), nie zaś prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z omawianą interpretacją przedsiębiorca, który oprócz wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego uzyskuje również przychody z innych źródeł, może dokonać wyboru czy odprowadzać zryczałtowane składki od prowadzonej oddzielnie działalności gospodarczej czy wyższe od przychodów z kontraktu menedżerskiego. Warunkiem jest jednak, aby ta dodatkowa działalność była faktycznie wykonywana przez członka zarządu spółki. Nie ma natomiast znaczenia jej zakres.

 • 27 Sierpień 2015

  Zwolnienie z kosztów sądowych

  dr Jarosław Szewczyk

  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.3.2015 r. (I CZ 18/15, LEX nr 1666012).

  Czytaj dalej
 • 26 Sierpień 2015

  Publikacje 7-8/2015

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Zatońskiego, "Prawniczy atak na MNI", Puls Biznesu z dnia 15.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, "Polcolorit dał lekcję drobnym inwestorom", Puls Biznesu z dnia 17.7.2015 r.

   

  A. Pankowska, wypowiedź do artykułu red. M. Szczepańskiej „Warto iść do sądu z kiszoną kapustą”, Puls Biznesu z dnia 1.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Szczepańskiej „W Perle warzą coraz ostrzej”, Puls Biznesu z dnia 23.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu "Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyka", Parkiet z dnia 24.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. K. Wardackiego "Minister skarbu zablokuje akcje", Rzeczpospolita z dnia 23.7.2015 r.

   

  O. Kowalewski, "Długa historia długu publicznego", wypowiedź w programie "Pierwsze Śniadanie w TOK-u", 24.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "PGNiG będzie mogło przegłosować Gazprom", Parkiet z dnia 2.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "Eksperci: PGNiG może decydować", Rzeczpospolita z dnia 2.8.2015 r.

   

  A. Pankowska, rozmowa z red. D. Czerwińską, "Zwalczanie konkurencji tajemnicą", Puls Biznesu z 10.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Zatońskiego, "Menedżerowie kontra skarb", Puls Biznesu z dnia 20.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu: "Hutmen: Proces w listopadzie", Parkiet z dnia 26.8.2015 r.

   

 • 24 Lipiec 2015

  W Parkiecie mówimy na temat planów PKP i CVC po zamknięciu transakcji

  Michał Walczak, ,,Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyki", Parkiet, 24.07.2015 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  PKP podpisał z funduszem CVC Capital Partners umowę przedwstępną na sprzedaż 100 proc. akcji PKP Energetyka. Jej wartość brutto sięga niemal 2 mld zł, przy czym została pomniejszona o ok. 0,5 mld zł długu kupowanej spółki (będzie on refinansowany).

  Czytaj dalej
 • 23 Lipiec 2015

  W Pulsie Biznesu mówimy o sporze wokół Perły

  Michalina Szczepańska, ,,W Perle warzą coraz ostrzej", Puls Biznesu, 23.07.2015 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Działania RU traktujemy jako trwający od wielu lat szantaż korporacyjny i - przejawiające się także w wprowadzaniu w błąd np. sądów i opinii publicznej - zwalczanie rynkowego konkurenta, wspierane dodatkowo od kilku miesięcy ofensywą PR-ową, która nie służy spółce. Kolejny raz musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem - komentuje Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW i pełnomocnik Perły.

  Czytaj dalej