Strefa wiedzy

 • 01 Grudzień 2015

  Nowelizacja: arbitraż bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców

  Od 1.1.2016 r. obowiązywać zaczną dwie ustawy, usprawniające sądownictwo polubowne w Polsce, tj. Ustawa z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem ww. jest m.in. dostosowanie przepisów dotyczących arbitrażu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, co zaowocowało zwiększeniem pewności i trwałości zapisów na sąd polubowny oraz skróceniem postępowań postarbitrażowych. W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących przepisów, po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego ogłoszenie upadłości nie będzie skutkowało w sposób automatyczny utratą mocy zapisu na sąd polubowny. Syndyk będzie mógł pozywać i być pozywanym przed sąd polubowny. Strony natomiast będą mogły odstąpić od takiego zapisu w wyjątkowych, określonych w ustawie sytuacjach, a w przypadku syndyka – wyłącznie za zgodą sędziego komisarza. Nowelizacja wprowadzi również zrównanie statusu postępowań arbitrażowych z postępowaniami przed sądami państwowymi m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku niezwłocznego poinformowania nadzorcy sądowego, po wszczęciu przyspieszonego postępowania układowego, o toczącym się na rzecz lub przeciwko dłużnikom postępowaniu polubownym, dotyczącym masy układowej. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadzą omawiane nowelizacje jest również znaczne skrócenie postępowań postarbitrażowych, tj. postępowania delibacyjnego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku sądu polubownego) i postępowania ze skargi o uchylenie orzeczenia arbitrażowego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność polskich sądów polubownych w sporach międzynarodowych.

 • 01 Grudzień 2015

  TK: Reforma OFE zgodna z Konstytucją RP

  Trybunał Konstytucyjny na mocy Wyroku wydanego w dniu 4.11.2015 r., w sprawie o sygn. akt: K 1/14 orzekł, ze zgodne z Konstytucją RP było przeniesienie oszczędności przyszłych emerytów z OFE do ZUS bez zgody ubezpieczonych oraz domyślny wybór ZUS przy podejmowaniu decyzji, gdzie ubezpieczony chce kierować składki emerytalne, mimo że te osoby już raz wybrały oszczędzanie w OFE. Zdaniem Trybunału zgodne z Konstytucją były także: likwidacja zasady minimalnej stopy zwrotu z OFE i gwarancji wypłat ze Skarbu Państwa, jeśli taka stopa nie zostanie osiągnięta oraz nakaz inwestowania w akcje i zakaz inwestowania przez OFE w obligacje. Skargi dot. reformy OFE złożyli do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich oraz były Prezydent RP Bronisław Komorowski. Trybunał doszedł do przekonania, że niezgodny z Konstytucją był jedynie zakaz reklamy OFE.

   

 • 01 Grudzień 2015

  SN: Wspólnik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej

  Na mocy Wyroku z dnia 20.8.2015 r. (sygn. akt: II CSK 505/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że zachowanie wspólnika spółki jawnej polegające na założeniu własnej działalności gospodarczej w tej samej branży, a także wypowiadanie w imieniu spółki umowy jej pracownikom z jednoczesną propozycją zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie stanowi działalność konkurencyjną, o której mowa art. 56 § 1 i § 2 KSH. Z ww. Wyroku wynika, że wspólnik nie może wykonywać żadnej działalności konkurencyjnej, a jeśli naruszy tę zasadę, musi zwrócić korzyści, jakie dzięki temu uzyskał. Co prawda orzeczenie Sądu Najwyższego odnosi się wprost do spółki jawnej, jednakże – przy uwzględnieniu stosownych różnic – może mieć ono zastosowanie do wszystkich rodzajów spółek. 

 • 01 Grudzień 2015

  Publikacje 11/12 2015

  D. Dworek, wypowiedź do art. red. M. Zatońskiego, "Były prezes wchodzi na rachunki Hawe", Puls Biznesu z dnia 16.11.2015 r.

   

  M. Karłowski, „Wyrok SA w Krakowie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15.10.2014 r. (III APa 14/14, Legalis)”, Monitor Prawa Handlowego, nr 11a/2015

   

  M.A. Czaińska, „Skutki prawne wniesienia przez wspólnika wkładu niepieniężnego w ramach umowy spółki z o.o.”, Monitor Prawa Handlowego, nr 11a/2015

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Roguskiego, „Rośnie presja na niepokornych prezesów”, Parkiet z dnia 10.12.2015 r.

   

  J. Szewczyk, „Forma prawna zagranicznego pełnomocnictwa", Monitor Prawa Handlowego, Numer 2/2015.

   

  R. L. Kwaśnicki, L. Pawłowicz, „Kontrakty menedżerskie w spółkach Skarbu Państwa”, Parkiet z dnia 14.12.2015 r.

 • 22 Październik 2015

  Nadużycie przez spółkę dominującą konstrukcji osobowości prawnej a ocena naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.9.2014 r., sygn. akt III PK 136/13, SIP Legalis.

  Czytaj dalej
 • 22 Październik 2015

  „Sądowe ABC” – poradnik dla dziennikarzy

  W dniu 21.10.2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany został poradnik dla dziennikarzy, czyli „Sądowe ABC”. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości jest on przeznaczony przede wszystkim dla dziennikarzy relacjonujących rozprawy i ma na celu ułatwienie ich pracy w sądach, aby mogli wykonywać swój zawód na najwyższym poziomie, a dodatkowo sprawnie, rzetelnie oraz z poszanowaniem praw osób zaangażowanych w spór sądowy, relacjonować pracę sądu i jej efekty. W poradniku znaleźć można m.in. akty prawne regulujące działalność mediów oraz informacje do kogo dziennikarz może zwrócić się w celu uzyskania dostępu do akt danej sprawy, uzyskania zgody na przebieg rozprawy czy uzyskania konkretnych informacji. „Sądowe ABC” zawiera informacje zarówno o sprawach karnych, jak i cywilnych. Poradnik został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

 • 21 Październik 2015

  Priorytety ESMA na 2016 rok

  W dniu 7.10.2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował swój Program Prac na rok 2016, w którym określone zostały priorytety i działania, jakie w nadchodzącym roku podejmie ESMA w celu zwiększenia ochrony inwestorów i wspierania stabilności rynków finansowych, a więc statutowych celów tego Urzędu.

  Priorytetem ESMA na rok 2016 jest przede wszystkich odejście od tworzenia nowych przepisów na rzecz wdrażania i ujednolicania praktyk nadzorczych.

  Źródło: Więcej na ten temat

 • 21 Październik 2015

  Nowelizacja – obrót gruntami rolnymi bardziej skomplikowany

  Od początku roku 2016 obowiązywać będzie nowy ustrój rolny, czyli ustawa z dnia 5.8.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji wskazać należy zmianę definicji rolnika indywidualnego. Co prawda – jak dotychczas – będzie to podmiot, który m.in. zamieszkuje w gminie, na terenie której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jednakże potwierdzeniem zamieszkiwania w ww. gminie będzie zaświadczenie o zamieszkiwaniu, a nie o zameldowaniu na pobyt stały. Dodatkowo od nowego roku nie będzie można dokonać zbycia nieruchomości rolnych, jeśli doprowadzi to do podziału gospodarstwa rolnego. Wyjątki od tej zasady zostały wprowadzone w art. 6 omawianej ustawy. Jednym z nich – wskazywanym jako najbardziej kontrowersyjny – jest możliwość dokonania takiego podziału, jeżeli powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z należącymi do nabywcy nieruchomościami rolnymi jest większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy. Znowelizowane zostały również m.in. zasady dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości rolnej oraz wydłużono zakaz zbywania nieruchomości rolnych nabytych od Agencji Nieruchomości Rolnych (z 5 do 10 lat).

   

 • 21 Październik 2015

  Sprawniejszy system wymiany informacji o wiarygodności płatniczej nowym mechanizmem obniżania ryzyka działalności gospodarczej

  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu przede wszystkim umożliwienie biurom informacji gospodarczej budowania kompletnych i rzetelnych baz danych dotyczących niespłaconych zobowiązań, zmniejszenie kosztów dostępu do tych informacji oraz zwiększenie ochrony dłużników przed dokonywaniem niesłusznych wpisów. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji: ,,Celem proponowanych zmian jest stworzenie w miarę powszechnego, niedrogiego w użytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Taki system będzie stanowił skuteczny mechanizm obniżania ryzyka działalności gospodarczej. Stąd kluczowe będą uregulowania dotyczące podstaw wpisu, weryfikacji jego wiarygodności i rozszerzenia podstaw usunięcia informacji z rejestrów”.

  Kontrowersyjną zmianą przewidywaną przez omawiany projekt jest możliwość wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od wpisu do rejestru dłużników.

  Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

  Przebieg procesu legislacyjnego

 • 21 Październik 2015

  Ważne zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

  Dnia 26.9.2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Znowelizowane przepisy w sposób istotny wzmacniają uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów. Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy omawianej nowelizacji należy m.in.: zmiana modelu kontroli postanowień wzorców umów. Teraz to Prezes UOKiK, a nie jak dotychczas – sąd będzie orzekał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego używania. Dodatkowo nowelizacja wprowadza m.in.: (i) zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych nieodpowiadających ich potrzebom oraz nabycia tych usług w sposób niezgodny z ich charakterem; (ii) wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”, który sprawdzi sposób oferowania produktów i usług konsumentom oraz sposób zawierania z nimi umów; (iii) uprawnienie do wydania decyzji tymczasowej przez Prezesa UOKiK (zanim zapadnie decyzja ostateczna) oraz (iv) możliwość publikowania przez Prezesa UOKiK bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznej telewizji i radiu. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Dodatkowo 22.9.2015 r. Rada Ministrów przyjęła nową Politykę Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą przede wszystkim możliwych praktyk Prezesa UOKiK.

  Źródło: Więcej na ten temat

 • 21 Październik 2015

  WSA: Skuteczne doręczenie decyzji stronie z pominięciem jej pełnomocnika

  Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w Wyroku z dnia 30.4.2015 r. (sygn. akt: II SA/Go 143/15) skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji doręczonej stronie, a nie jej pełnomocnikowi, wyłącza możliwość uznania doręczenia tej decyzji za nieprawidłowe. WSA przyznał co prawda, że w przypadku, gdy strona ustanowiła pełnomocnika, korespondencję należy doręczać właśnie pełnomocnikowi, a doręczenie decyzji stronie, zamiast jej pełnomocnikowi, należy traktować jako pominięcie strony. WSA uznał jednak, że jeżeli strona po otrzymaniu decyzji nie podniosła zarzutu nieprawidłowego doręczenia jej decyzji i w ustawowym terminie wniosła odwołanie, przyjąć należy, że doręczenie decyzji skarżącemu zamiast pełnomocnikowi było skuteczne.

 • 21 Październik 2015

  Publikacje 10/2015

  Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014)”, pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca, bezpłatny dodatek do Monitora Prawniczego.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A. Roguskiego, „KCI ma nowy plan dla Presspubliki”, Parkiet z dnia 2.10.2015 r.

    

  R. L. Kwaśnicki, „Wymóg sensu largo jednomyślności akcjonariuszy w statucie spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego nr 1/2015

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Roguskiego, „Presspublica sama wejdzie na giełdę”, Rzeczpospolita i Parkiet z dnia 5.10.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. „Hutmen: „Opozycja” obawia się teraz wyciskania”, Parkiet z dnia 6.10.2015 r.

   

  K. Szymański, „Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD”, wypowiedź dla Inwestor.newseria.pl

   

  R. L. Kwaśnicki, „Prawo nie nadąża za holdingami", wypowiedź dla Rzeczpospolitej - Rp.pl, 20.10.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wywiad z red. A Roguskim „Jak pogodzić interes spółki i właściciela", Rzeczpospolita z dnia 22.10.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, „Jak pogodzić interes spółki i właściciela", wywiad dla Parkietu z dnia 23.10.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, „Wideokonferencje nie są gorsze", Puls Biznesu z dnia 27.10.2015 r.