Strefa wiedzy

 • 27 Sierpień 2015

  SN: Powołanie do zarządu spółki w sposób dorozumiany

  W dniu 4.3.2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt: IV CSK 340/14), w którym stwierdził, że powzięcie przez organ właścicielski spółki uchwały w przedmiocie przedłużenia mandatu członkom zarządu może nastąpić w sposób dorozumiany, wskazując m.in., że: „„Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia”. W ocenie SN niesporne okoliczności faktyczne omawianej sprawy jednoznacznie wskazywały na dorozumianą wolę wspólników utrzymywania składu zarządu w niezmienionym składzie i odnawiania mandatu członkom tego organu. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił fakt udzielania członkom zarządu spółki – przez jej organ właścicielski – absolutorium.

  Wyrok SN (sygn. akt: IV CSK 340/14)

 • 27 Sierpień 2015

  Nie będzie nowelizacji KSH i spółki „za złotówkę” w tej kadencji Sejmu

  W bieżącej kadencji Sejmu odbędą się jeszcze jedynie trzy posiedzenia Sejmu. Politycy uznali, że inne projekty, a nie nowelizacja KSH są projektami priorytetowymi i będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach. W najbliższym czasie nie zostanie więc uchwalona nowelizacja KSH, której jednym z najważniejszych elementów było wprowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy wynosiłby 1 zł.  Zgodnie z pierwotnymi zapewnieniami nowelizacja miała wejść w życie 1.1.2015 r.

 • 27 Sierpień 2015

  Reforma polskiego procesu karnego

  W dniu 1.7.2015 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca w sposób istotny proces karny. Wprowadziła ją Ustawa z dnia 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1247). Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy ww. noweli należy: ograniczenie roli sądu w postępowaniu dowodowym, zwiększenie roli stron procesu w postępowaniu dowodowym i rozszerzenie dopuszczalności dowodów prywatnych, powszechny dostęp do obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu sądowym, ograniczenie zakresu i czasu trwania postępowania przygotowawczego i przede wszystkim usprawnienie przebiegu procesu karnego. W celu zapewnienia spójności polskiego prawa karnego uchwalona została także nowela kodeksu karnego, która – podobnie jak nowela procesu karnego – weszła w życie w dniu 1.7.2015 r. na  mocy Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 396).

  Szczegółowe omówienie najważniejszych wprowadzonych przez Ustawodawcę zmian przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

   

 • 27 Sierpień 2015

  Usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi

  15.8.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na mocy nowych przepisów wojewódzkie sądy administracyjne zostały uprawnione m.in. do wskazywania urzędom sposobu rozwiązywania danego sporu. Mogą one m.in. zobowiązać urząd do wydania decyzji w określonym terminie. Ponadto sądy administracyjne uzyskały możliwość merytorycznego orzekania w pierwszej instancji, co powoduje, że sąd nie będzie już musiał orzekać kilkakrotnie w tej samej sprawie. Nowe przepisy wprowadziły także możliwość autokontroli przez wojewódzkie sądy administracyjne. Obecnie będą one mogły uznać zasadność skargi kasacyjnej i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie bez udziału wyższej instancji. Od tak wydanego orzeczenia służy skarga kasacyjna do NSA.

 • 27 Sierpień 2015

  Nieobecność członków zarządu nie uzasadnia przywrócenia terminu

  Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 11.6.2015 r., sygn. akt I SA/Wa 137/15 to, że w okresie świątecznym w siedzibie spółki nie przebywał żaden z członków jej zarządu, a zatrudniony w spółce stażysta nie przekazał we właściwym czasie osobom reprezentującym spółkę informacji o wpływie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej i samego dokumentu wypowiedzenia, świadczy o niewłaściwym dbaniu przez spółkę o swoje interesy. Sąd ten wskazał, że zgodnie z przepisem art. 58 § 1 KPA, w razie uchybienia terminu należy go przywrócić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. O braku winy w uchybieniu terminu można natomiast mówić jedynie wówczas, gdy zainteresowany działał z najwyższą starannością, jednakże dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej. Dopuszczenie się nawet najmniejszego niedbalstwa wyklucza zatem możliwość przywrócenia terminu. W odniesieniu do podmiotów instytucjonalnych w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że o braku winy w uchybieniu terminu nie mogą stanowić: niewłaściwy sposób organizacji pracy jednostki, panujące wewnątrz zasady obsługi danej jednostki czy też zaniedbania jej pracowników. W związku z powyższym WSA w omawianym wyroku oddalił skargę wskazując, że nadejście okresu przedświątecznego i świąteczno-noworocznego i wiążące się z tym trudności w obsłudze osoby prawnej są przewidywalne i każdy właściwie funkcjonujący w obrocie gospodarczym podmiot w takiej sytuacji powinien dostosować sposób organizacji pracy, reprezentacji i obsady kadrowej, natomiast powierzenie – mającemu krótką praktykę – stażyście zadań związanych z związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółki, świadczy o tym, że osoby decyzyjne w spółce wzięły na siebie ryzyko niewłaściwie wykonanych obowiązków, za które odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na spółce.

 • 27 Sierpień 2015

  Kłopotliwa ustawa o frankowiczach

  Dnia 05.8.2015 r. Sejm przegłosował poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przekazano go Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi. Projekt ustawy wzbudza wiele emocji. Z jednej strony celem ustawy jest ulżenie tysiącom Polaków poprzez zagwarantowanie możliwości restrukturyzacji części walutowych kredytów hipotecznych, z drugiej szacuje się, że proponowane zmiany narażą banki na 22 mld stratę. Przewalutowanie zaciągniętego kredytu możliwe będzie po spełnieniu kilku przesłanek m.in. w przypadku mieszkania jego powierzchnia nie może przekraczać 100 m2, natomiast w przypadku domu 150 m2. Ograniczenia te nie dotyczą rodzin z co najmniej trójką dzieci. Ponadto nieruchomość musi być przez kredytobiorcę użytkowana dla własnych potrzeb. Na mocy nowych przepisów przewalutowanie hipotecznych kredytów walutowych następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Polegałoby to na wyliczeniu różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, którą kredytobiorca posiadałby w danej chwili, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskiej walucie. Wyliczona różnica ma być umarzana, jednak z uwagi na przyjęcie poprawki zgłoszonej przez SLD, koszt umorzenia w 90% miałyby ponieść banki. 

 • 27 Sierpień 2015

  Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu

  Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu - tak wynika z wydanej w dniu 27.7.2015 r. przez gdański oddział ZUS interpretacji podatkowej o nr: DI/100000/43/719/2015. Jest to niezwykle ważna interpretacja, szczególnie mając na względzie, wydaną dniu 17.06.2015 r. przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Uchwałę (III UZP 2/15), w której SN przesądził, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług (kontakt menedżerski), nie zaś prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z omawianą interpretacją przedsiębiorca, który oprócz wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego uzyskuje również przychody z innych źródeł, może dokonać wyboru czy odprowadzać zryczałtowane składki od prowadzonej oddzielnie działalności gospodarczej czy wyższe od przychodów z kontraktu menedżerskiego. Warunkiem jest jednak, aby ta dodatkowa działalność była faktycznie wykonywana przez członka zarządu spółki. Nie ma natomiast znaczenia jej zakres.

 • 27 Sierpień 2015

  Zwolnienie z kosztów sądowych

  dr Jarosław Szewczyk

  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.3.2015 r. (I CZ 18/15, LEX nr 1666012).

  Czytaj dalej
 • 26 Sierpień 2015

  Publikacje 7-8/2015

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Zatońskiego, "Prawniczy atak na MNI", Puls Biznesu z dnia 15.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, "Polcolorit dał lekcję drobnym inwestorom", Puls Biznesu z dnia 17.7.2015 r.

   

  A. Pankowska, wypowiedź do artykułu red. M. Szczepańskiej „Warto iść do sądu z kiszoną kapustą”, Puls Biznesu z dnia 1.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Szczepańskiej „W Perle warzą coraz ostrzej”, Puls Biznesu z dnia 23.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu "Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyka", Parkiet z dnia 24.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. K. Wardackiego "Minister skarbu zablokuje akcje", Rzeczpospolita z dnia 23.7.2015 r.

   

  O. Kowalewski, "Długa historia długu publicznego", wypowiedź w programie "Pierwsze Śniadanie w TOK-u", 24.7.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "PGNiG będzie mogło przegłosować Gazprom", Parkiet z dnia 2.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "Eksperci: PGNiG może decydować", Rzeczpospolita z dnia 2.8.2015 r.

   

  A. Pankowska, rozmowa z red. D. Czerwińską, "Zwalczanie konkurencji tajemnicą", Puls Biznesu z 10.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. M. Zatońskiego, "Menedżerowie kontra skarb", Puls Biznesu z dnia 20.8.2015 r.

   

  R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu: "Hutmen: Proces w listopadzie", Parkiet z dnia 26.8.2015 r.

   

 • 24 Lipiec 2015

  W Parkiecie mówimy na temat planów PKP i CVC po zamknięciu transakcji

  Michał Walczak, ,,Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyki", Parkiet, 24.07.2015 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  PKP podpisał z funduszem CVC Capital Partners umowę przedwstępną na sprzedaż 100 proc. akcji PKP Energetyka. Jej wartość brutto sięga niemal 2 mld zł, przy czym została pomniejszona o ok. 0,5 mld zł długu kupowanej spółki (będzie on refinansowany).

  Czytaj dalej
 • 23 Lipiec 2015

  W Pulsie Biznesu mówimy o sporze wokół Perły

  Michalina Szczepańska, ,,W Perle warzą coraz ostrzej", Puls Biznesu, 23.07.2015 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Działania RU traktujemy jako trwający od wielu lat szantaż korporacyjny i - przejawiające się także w wprowadzaniu w błąd np. sądów i opinii publicznej - zwalczanie rynkowego konkurenta, wspierane dodatkowo od kilku miesięcy ofensywą PR-ową, która nie służy spółce. Kolejny raz musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem - komentuje Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW i pełnomocnik Perły.

  Czytaj dalej
 • 23 Lipiec 2015

  W Rzeczpospolitej o nowej ustawie o ochronie niektórych inwestycji

  Ksawery Wardacki, ,,Minister skarbu zablokuje akcje", Rzeczpospolita, 23.07.2015 r.

  Rząd będzie mógł typować firmy, u których obrót udziałami będzie pod jego specjalnym nadzorem.
  Weto ministra skarbu może spowodować, że inwestor kupujący duży pakiet akcji spółki wpisanej przez rząd na specjalną listę w skrajnym przypadku nie będzie mógł z udziałami praktycznie nic zrobić. Jeżeli reprezentujący inwestora nie poinformuje ministra o swoich planach, grozić mu będzie aż do 100 milionów złotych grzywny i do pięciu lat więzienia.

  Czytaj dalej