W ramach Departamentu wsparcia przemysłu obronnego Kancelaria RKKW świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw z branży produkcji oraz handlu uzbrojeniem, jak również produktami podwójnego przeznaczenia. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • wsparcie klientów w zakresie pozyskania wyjaśnień jak również zezwoleń, świadectw lub certyfikatów związanych z tranzytem, względnie realizacją transakcji na rynkach krajowych oraz międzynarodowych
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu aktów prawnych dotyczących problematyki szeroko rozumianego prawa wojskowego
  • wsparcie prawne w toku negocjowania, zawierania i realizacji wszelkiego rodzaju umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów sprzedaży uzbrojenia oraz produktów podwójnego zastosowania
  • usługi związane z przygotowywaniem pod względem prawnym oraz realizacją postępowań przetargowych (również na etapie odwoławczym), względnie reprezentacją oferentów w ramach tego typu procedur
  • przygotowywanie dokumentacji i reprezentowanie spółek w negocjacjach i sporach, jak i centralnymi względnie naczelnymi organami administracji państwowej, w szczególności odpowiedzialnymi za obronę narodową, ponadto reprezentowanie klientów w kontaktach z organami samorządu terytorialnego

Specjaliści z zakresu "Wsparcie przemysłu obronnego"