• specjalizuje się w sporach korporacyjnych oraz postępowaniach sądowych
 • w latach 2011 – 2013 pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • autorka publikacji z zakresu prawa spółek, prawa podatkowego oraz administracyjnego
 • wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa spółek oraz sporów korporacyjnych
 • biegle posługuje się językiem angielskim

Wybrane publikacje:

 • K. Łuczejko, Skutki wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.2.2016 r., sygn. I ACa 1107/15 [w:] Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck. Prawo spółek handlowych, Nr 07/2016
 • K. Łuczejko, P. Letolc, Odpowiedzialność członków zarządu za umyślne niewykonanie obowiązków organizacyjno-informacyjnych – glosa do uchwały Sądu Najwyższego
  z dnia 27.08.2015 r., III CZP 62/15, Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2016
 • K. Łuczejko, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25.09.2014 r., II CSK 790/13 [w:] Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck. Prawo spółek handlowych, Nr 06/2015
 • K. Łuczejko, Dane osobowe w Internecie- wybrane zagadnienia administracyjnoprawne [w:] Acta Iuris Steninensis- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 812, Szczecin 2014, s. 247-262
 • K. Łuczejko, Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych- ogólna charakterystyka i konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji prawnych [w:] R. Molski (red.) Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
 • K. Łuczejko, Sprawdzenie nabywcy w bazie VIES nie chroni sprzedawcy, Rzeczpospolita, grudzień 2010
 • K. Łuczejko, Darmowa gwarancja to nieodpłatne świadczenie, Rzeczpospolita, listopad 2010
 • K. Łuczejko, Udział w zysku pożyczkobiorcy nie ma charakteru odsetek, Rzeczpospolita, październik 2010

Specjalizacja w zakresie