• absolwent studiów LL.M. na Uniwersytecie w Hajfie, Izrael (2014), wcześniej studiując na uniwersytetach w Bolonii oraz Gandawie (2013/14)
 • laureat licznych nagród i wyróżnień – m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych doktorantów, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów, finalista konkursu „Droga na Harvard”, stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów
 • posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych specjalizując się w prawie spółek handlowych i prawie umów handlowych
 • doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie zajmując się transakcjami fuzji i przejęć (M&A), rynkami kapitałowymi oraz transakcjami bankowymi i finansowymi
 • autor licznych publikacji poświęconych prawu gospodarczemu, prawu cywilnemu, bankowemu i ubezpieczeniowemu
 • biegle posługuje się językiem angielskim

Wybrane publikacje:

 • J. Szewczyk, Nowacja rozliczeniowa transakcji derywatowych, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 1/2014, s. 53-58
 • J. Szewczyk, Los hipoteki w przypadku łączenia się poręczyciela z dłużnikiem głównym, Monitor Prawniczy, Nr 18/2013, s. 1004-1011
 • J. Szewczyk, Nowa regulacja odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych w Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 8/2013, s. 25-31
 • J. Szewczyk, Forfaiting as a method for financing public-private partnership projects in Poland, The Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. IV/ 2, 2013, p. 77-81
 • J. Szewczyk, Legal riddles: cumbersome definitions in the Polish construction law: problems with definitions in the context of locating the construction project on the building plot, [in:] M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsky (ed.), Human And Social Sciences at the Common Conference Proceedings 2013, No 1/2014, p. 109-112
 • J. Szewczyk, O problemach definicyjnych w kontekście sytuowania budynku na działce budowlanej, Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich, Nr 10-11/2013
 • J. Szewczyk, Means of protection provided to purchasers of residential apartments under the Polish Development Act, Milestones of Law in the Area of Central Europe, 2nd Part, Univerzita Komenského v Bratislave, p. 1091-1094
 • J. Szewczyk, Wpływ nieważności czynności prawnej na prawo odliczenia lub zwrotu naliczonego podatku VAT, Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich, Nr 1-3/2013, s. 14-23
 • J. Szewczyk, Polish Constitutional Tribunal: The rules for disclosing case records at the pre-trial stage of criminal proceedings. Judgment of 3 June 2008, K 42/07, [in:] Ch. Bezemek, H. Eberhard, C. Fuchs (ed.) Journal on International Constitutional Law, Vol. 7, No 2/2013, Vienna, Austria, 253 – 260
 • J. Szewczyk, O kryteriach miarkowania nadmiernych kar umownych w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej, Nr 1-2/2013, s. 298-304
 • J. Szewczyk, Modelowanie transakcji sekurytyzacyjnych: od „Collateralized Debt Obligation” do „Partially- Funded Synthetic CDO”, Zarządzanie i Edukacja, ZiE Nr 88/2013, s. 261-283
 • J. Szewczyk, Selected issues concerning pursuing claims in the group proceeding, Journal of Education, Psychology and Social Sciences, No 1/2013, p. 60-65
 • J. Szewczyk, Pomiar ryzyka rynkowego metodą VaR (Value-at-Risk), Th!nk, WSIZ w Rzeszowie, Nr 2/2013, s. 47-53
 • J. Szewczyk, The notion of grossly excessive stipulated payment in the Polish Civil Code, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 3, No 1/2013, p. 118-120
 • J. Szewczyk, Reduction criteria of grossly excessive contractual penalties in the context of decisions of the Polish Supreme Court, [in:] Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní Rozpravy - Law Changeovers, Magnanimitas vyd. 3/2013, p. 255-263
 • J. Szewczyk, Ochrona informacji genetycznych: Badania genetyczne a zakaz dyskryminacji genetycznej w Stanach Zjednoczonych, Prawo i Medycyna, PiM Nr 3-4/2012, s. 193 – 208
 • J. Szewczyk, Diffusion of law: class action in the Polish civil procedure, M. Mokryš, A. Lieskovský (ed.) Proceedings of the 1st International Conference on Advanced Research in Scientific Fields, No. 1/2013, p. 557 – 562
 • J. Szewczyk, Forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie a jej skuteczność względem masy upadłości, Glosa Prawo Gospodarcze w Orzecznictwie i Komentarzach, No. 1(154)/2013, s. 36-45
 • J. Szewczyk, Proxy regulation in view of implementation of the Shareholders’ Rights Directive into the Polish corporate law, [in:] Nataša Hadžimanović (ed), The Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, No. 1/2012, Belgrade, Serbia, p. 90-108
 • J. Szewczyk, Zakaz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście przepisów o łączeniu się spółek, Monitor Prawniczy, Nr 19/2012, s. 1058-1062
 • J. Szewczyk, Krąg uczestników postępowania wieczystoksięgowego według art. 6261 § 2 k.p.c., glosa do uchwały SN - Izby Cywilnej z 7 lipca 2010 r. (III CZP 45/2010), Monitor Prawa Bankowego, Nr 3/2012, p. 30 – 41
 • J. Szewczyk, Instrukcja do głosowania, jako instrument ochrony akcjonariusza w przypadku głosowania przez pełnomocnika, [w:] Dekada Kodeksu spółek handlowych (red.) P. Plesiński, Kraków, 2012, s. 109-126

Specjalizacja w zakresie