• absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony konkurencji
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa IT, prawa ochrony konkurencji i konsumentów
  • autorka publikacji z zakresu własności intelektualnej i ochrony konkurencji
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie