• absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude)

  • absolwentka The Center for American Law Studies prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law

  • specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek handlowych oraz sporach korporacyjnych

  • doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również należących do grup kapitałowych

  • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

  • autorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek

  • wykładowca na krajowych konferencjach i seminariach poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, w szczególności zaś rynku kapitałowego

  • biegle posługuje się  językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie