07 Maj 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o wykonywanie kontroli w spółce jawnej

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie podzielił argumentację Kancelarii RKKW oraz prawomocnie orzekł, że jeśli wspólnik spółki jawnej ogranicza prawo do indywidualnej kontroli przysługujące pozostałym wspólnikom, to można mu w drodze zabezpieczenia powództwa odebrać przy pomocy komornika sądowego znajdujący się w jego posiadaniu majątek spółki i następnie przekazać go spółce, o ile bez dostępu do tego majątku pozostali wspólnicy nie mogą wykonywać prawa indywidualnej kontroli.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 05.02.2014 r., sygn. akt VII GCo 191/14 wydane zostało na kanwie następującego stanu faktycznego:

W spółce jawnej dwaj wspólnicy posiadali prawo prowadzenia spraw spółki oraz jej jednoosobowej reprezentacji. Po wielu latach zgodnej współpracy, pierwszy z nich powziął plan „siłowego” przejęcia spółki oraz potajemnego „wytransferowania” jej działalności przez podstawiony podmiot kontrolowany przez członków jego rodziny. Wspólnik ten zaczął od pozbawienia drugiego wspólnika dostępu do siedziby spółki, w której przechowywana była jej dokumentacja, księgi rachunkowe oraz serwer zawierający bazę klientów, dane o stanie majątku i interesów spółki. Następnie wykorzystywał uzyskany przez siebie „monopol informacyjny” w celu przejęcia przez podstawiony podmiot kontraktów spółki a także „wspierania” finansowo „zaprzyjaźnionych” osób. Zmierzał też do wykorzystania spółki jako „wehikułu” do pozyskiwania kredytów, z których środki następnie miały służyć rozwojowi podstawionego podmiotu.

Po przedstawieniu szeregu dowodów, w tym w postaci korespondencji e-mail dot. odmowy przedstawienia ksiąg i dokumentów spółki, jak również oświadczeń osób trzecich, wskazujących na działania pierwszego ze wspólników, Sąd postanowił zlecić komornikowi sądowemu odebranie majątku ruchomego spółki w postaci serwera i przekazanie go spółce, reprezentowanej przez drugiego ze wspólników. Orzeczenie zostało wykonane, całkowicie przy tym zaskakując pierwszego ze wspólników.

„Orzeczenie Sądu dowodzi, że jednym z podstawowych obowiązków wspólnika spółki osobowej jest obowiązek lojalności zarówno wobec spółki, jak i pozostałych wspólników. Naruszeniem tej zasady jest niewątpliwie ograniczanie prawa wspólnika do indywidualnej kontroli spraw spółki.” – wskazuje radca prawny Dariusz Kulgawczuk z Kancelarii RKKW reprezentującej wspólnika występującego z wnioskiem o zabezpieczenie.

„Postanowienie to pokazuje, iż w sporach korporacyjnych wspólnik, którego prawa są naruszane może liczyć na wsparcie ze strony sądu nawet w nietypowych przypadkach, jeśli dobrze uzasadni swoje racje. Należy przy tym podkreślić, że ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. W tym zakresie profesjonalni pełnomocnicy mają okazję wyjść poza utarte schematy, aby skuteczniej bronić interesów swoich Klientów. ” – podkreśla Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – mec. dr Radosław L. Kwaśnicki.

Powiązane tagi