01 Grudzień 2014

Nowe spojrzenie na informacje poufne - relacja z Konferencji SEG

Radosław L. Kwaśnicki, Agnieszka Nalazek

SEG

Mec. Agnieszka Nalazek oraz dr Radosław L. Kwaśnicki wzięli udział w dwudniowej konferencji (18-19.11.2014) „Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu”, organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W dniu 2 lipca 2014 r. weszły w życie Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywa w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa MAD”) –akty prawne, które w znaczny sposób zmienią dotychczasowe zasady dot. wypełniania obowiązków informacyjnych. Od tego dnia rozpoczął się też 24-miesięczny okres, w którym Komisja Europejska będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do Rozporządzenia MAR, a państwa członkowskie implementować Dyrektywę MAD do prawa krajowego. Od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR będzie bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Bezpośrednie stosowanie Rozporządzenia MAR oznacza, że Polska jako kraj członkowski UE nie może podejmować działań, których celem byłoby doprecyzowanie, uzupełnienie lub zmiana przepisów Rozporządzenia MAR. W konsekwencji, w zakresie, jaki został unormowany w tym rozporządzeniu (m.in. definicja informacji poufnej, przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości, opóźnianie publikacji informacji poufnej, tworzenie list dostępu, ujawnianie, wykorzystywanie informacji poufnej, transakcje insiderów itp.) państwa członkowskie tracą prawo regulacji tych zagadnień w swoim porządku krajowym. Konsekwencją powyższego będzie w szczególności uchylenie m.in. dotychczas obowiązującego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych co najmniej w zakresie regulującym katalog informacji podlegających ujawnieniu jako informacje bieżące oraz uchylenie przepisów ustaw, które regulują ww. zagadnienia.

Od dnia 3 lipca 2016 r. powstanie zatem nowa rzeczywistość prawna. Spółki oraz inne podmioty (np. insiderzy) będą podporządkowane nowym regulacjom prawnym, które są sformułowane na dużym poziomie ogólności, tak aby możliwe było zastosowanie ich do zmieniających się warunków rynkowych. Jednocześnie, te ogólne regulacje normują niezwykle istotne dla rynku kapitałowego kwestie. Wobec powyższego, w ostatnim czasie podjęło działania mające na celu opracowanie swego rodzaju standardów raportowania, które mogłyby służyć podmiotom zainteresowanym w celu prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, co najmniej do czasu wypracowania praktyki, w tym zwłaszcza orzeczniczej, co do sposobu wykładni określonych pojęć użytych w Rozporządzeniu MAR.

Powyższemu zagadnieniu poświęcona była konferencja pt. „Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu”, która odbyła się w dniach 18.11 – 19.11.2014 r., na której prelegentami byli również prawnicy naszej Kancelarii - mec. Agnieszka Nalazek oraz dr Radosław L. Kwaśnicki.

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Czytaj więcej: Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją oraz zdjęciami z ww. konferencji.