22 Październik 2013

Kancelaria RKKW doradzała NDX przy ugodzie z Bakalland kończącej spór o Mispol

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Z raportu bieżącego Bakalland S.A. z dnia 22.10.2013 r. wynika, iż w tym dniu Bakalland S.A. ("Spółka")

"zawarła ze spółką UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie, Litwa (...) ugodę ("Ugoda"), na mocy której strony zobowiązały się do polubownego zakończenia wszelkich zainicjowanych przez siebie postępowań sądowych dotyczących bieżącego funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz spółki Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Mispol"), a także uchwał powziętych przez oba te organy.

Zawierając Ugodę strony podkreśliły, iż ich intencją jest wykluczenie możliwości wszczynania w przyszłości wszelkich podobnych sporów dotyczących ww. sfer działalności Spółki oraz Mispol. Zgodnie z zapewnieniami stron, zakończone mają zostać także inne postępowania związane jakkolwiek z funkcjonowaniem Spółki oraz Mispol, których co najmniej jedną stroną procesową jest jednocześnie którakolwiek strona Ugody.

Z ustaleń dokonanych przez strony Ugody wynika, że podstawowym sposobem zakończenia ww. sporów będzie złożenie przez ich inicjatorów odpowiednich oświadczeń o cofnięciu pozwów lub innych wniosków procesowych. Jednym z elementów Ugody jest zobowiązanie Spółki do sukcesywnego zbycia wszystkich posiadanych przez nią akcji Mispol."

Ze strony Kancelarii RKKW, reprezentującej grupę NDX, sprawą zajmowały się: (w fazie sporu korporacyjnego) Departament Sporów Korporacyjnych, na którego czele stoi dr Radosław L. Kwaśnicki oraz (w fazie negocjacji ugody) Departament Prawa Spółek kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka.

"Ugodowe zakończenie tego sporu było możliwe dzięki profesjonalnemu podejściu a także realnej ocenie sytuacji dokonanej zarówno przez skonfliktowane strony, jak też i ich doradców. W ostatnim czasie Kancelaria RKKW doradzała w wielu podobnych przypadkach, zarówno w przypadku spółek publicznych, jak też i niepublicznych. Profesjonalizm oraz koncyliacyjne podejście do spornych kwestii jest jedną z kluczowych wartości, którymi kierujemy się w naszej praktyce" – podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, Prezes Zarządu Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: raport bieżący Bakalland S.A. nr 35/2013 z dnia 22.10.2013 r.