11 Październik 2013

Kancelaria RKKW doradcą w skomplikowanej restrukturyzacji spółek publicznych

Krzysztof Wróbel, Radosław L. Kwaśnicki

Kancelaria RKKW doradzała spółce Internet Group S.A. przy restrukturyzacji oraz akwizycji grupy inwestycyjno-finansowej W Investments S.A. i połączeniu jej z Internet Group S.A. Transakcję prowadził Departament M&A kierowany przez mec. Krzysztofa Wróbla, Wiceprezesa Zarządu Kancelarii RKKW. W wyniku przeprowadzonego połączenia spółka Internet Group S.A. przejęła cały majątek spółki W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka Przejmowana").

Spółka Przejmowana była podmiotem inwestycyjnym, angażującym się, bezpośrednio oraz poprzez spółki zależne, w rozwijanie przedsięwzięć typu greenfield, jak również w inwestycje private equity oraz venture capital. Do głównych obszarów zainteresowań biznesowych Spółki Przejmowanej należały nowe technologie, telekomunikacja (TMT), usługi finansowe, branża energetyczna, nieruchomości, a także inne sektory gospodarki. Spółka Przejmowana, obok działalności inwestycyjnej, działała w segmencie szeroko pojętych usług finansowych. Spółka Przejmowana świadczyła m.in. usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania w formie kapitału akcyjnego oraz dłużnego, jak również aktywnie uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć realizowanych głównie na rynku polskim. Ponadto Spółka Przejmowana była podmiotem zarządzającym funduszy: WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Transakcję prowadził Departament M&A kierowany przez mec. Krzysztofa Wróbla, Wiceprezesa Zarządu Kancelarii RKKW, w opinii którego "była to operacja dość skomplikowana oraz nowatorska lecz dzięki jej sfinalizowaniu nasz Klient osiągnął wszystkie zakładane cele biznesowe".

Z kolej dr Radosław L. Kwaśnicki, Prezes Zarządu Kancelarii RKKW zwraca uwagę na to, iż "zastosowany model biznesowy i prawny umożliwił uzyskanie W Investments S.A. statusu spółki publicznej. W naszej praktyce obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą upubliczniania – dotychczas nienotowanych – spółek. Może mieć to oczywiście inne korzystne skutki, zarówno na gruncie prawa prywatnego, jak i publicznego".

Mec. Kwaśnicki został pod koniec czerwca 2013 r. ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Internet Group S.A.