14 Wrzesień 2017

Rewolucja w ochronie danych osobowych – oficjalne projekty ustaw

Maria Anna Czaińska

Minister Cyfryzacji przedstawił projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach sektorowych wdrażanych projektem ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W i jednoczesnym zobowiązaniem państw członkowskich Unii Europejskiej do dostosowania krajowego porządku prawnego do nowych norm prawnych, Minister Cyfryzacji przedstawił projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach sektorowych wdrażanych projektem ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych. Projekty ww. ustaw zostały ogłoszone w dniu 14 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowa regulacja w zakresie danych osobowych odpowiada przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie Unii Europejskiej, a jej przedmiotem są w szczególności kwestie dotyczące krajowego organu nadzorczego, postępowania przed tym organem, postępowania kontrolnego, wieku dziecka wymaganego do samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego, certyfikacji, sądowej ochrony praw przysługujących.

W projekcie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych zawarto szereg zmian ustaw w obszarach takich jak sektor bankowy, ubezpieczeniowy, wymiar sprawiedliwości, sektor kultury, zdrowia, statystyka publiczna czy zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców.

 

Autorem tekstu jest Maria Anna Czaińska

Czytaj więcej: M. A. Czaińska, "Rewolucja w ochronie danych osobowych – oficjalne projekty ustaw", Prawo Biznesu z 14.9.2017 r.