01 Kwiecień 2016

Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych (6.6.2016 r.)

Karol Szymański, Aleksandra Zeuschner

Zachęcamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Certified Global Education - Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych (6.6.2016 r.).
Od 3 lipca 2016r. obowiązują zmiany w przepisach obowiązków informacyjnych. (Wychodzi w życie dyrektywa MAD).

Nowe reguły w wykonywaniu obowiązków informacyjnych
- Nowa definicja informacji poufnej
- Nowe zasady publikacji,ujawniania, wykorzystywania i opóźniania informacji poufnych
- Tworzenie list dostępu oraz przekazywanie informacji poufnych na zewnątrz
- Zmiany przepisów prawa związanych z raportami okresowymi
- Zmiany przepisów prawa dot. transakcji insiderów oraz nabywców znacznych pakietów.

W dniu 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa MAD”). Ww. akty prawne weszły w życie w dniu 3 lipca 2014 r.– wówczas rozpoczął się 24 miesięczny okres, w którym Komisja Europejska będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do Rozporządzenia MAR, a państwa członkowskie implementować Dyrektywę MAD do prawa krajowego. Od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR stanie się bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich. Powyższe zmiany spowodują istotne przemodelowanie reżimu dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek publicznych, choćby poprzez wprowadzenie nowej definicji „informacji poufnej”, a także zmianę zasad związanych z obiegiem oraz upublicznianiem tak klasyfikowanych wiadomości dotyczących emitentów.
Wynikiem powyższego będzie konieczność usunięcia z systemu prawa krajowego znacznej części przepisów znanych już emitentom oraz inwestorom, a także dostosowania pozostałych do nowej rzeczywistości wynikającej z Rozporządzenia MAR.

Szkolenie poprowadzą Karol Szymański i Aleksandra Zeuschner z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej informacji i zapisy