06 Luty 2014

Kolejny sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 28.1.2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, V Wydział Gospodarczy udzielił funduszowi Pioneer FIO, reprezentowanemu przez Kancelarię RKKW zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieistnienia względnie stwierdzenie nieważności uchwał powołujących czterech członków (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej tej spółki, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 12.11.2013 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 18.11.2013 r. Sąd wstrzymał wykonanie tych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W styczniu 2014 r. Pioneer FIO, jako interwenient uboczny, przystąpił do wszczętego z powództwa mniejszościowego akcjonariusza Yawal S.A. postępowania, w którym zaskarżono uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Yawal S.A. z dnia 12.11.2013 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 18.11.2013 r. dotyczące powołania czterech rzekomych członków rady nadzorczej. Akcjonariusze większościowi, których głosami dokonano wyboru tych czterech członków, zdaniem znaczących akcjonariuszy mniejszościowych, nie mogli wykonywać na tym zgromadzeniu prawa głosu, w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych oraz w zakresie wezwań. Powyższe powinno skutkować uznaniem, że uchwały w ogóle nie zostały powzięte bądź – ewentualnie – że są dotknięte sankcją nieważności.

Sąd Okręgowy przychylił się do wniosku Pioneer FIO i uznał roszczenie tego funduszu za uprawdopodobnione. Jednocześnie trzeba wskazać, że nie jest to pierwsze zabezpieczenie udzielone przez częstochowski sąd w tej sprawie. W dniu 3.12.2013 r. uwzględnił on częściowo wniosek akcjonariusza mniejszościowego, który wszczął całe postępowanie w ten sposób, iż zawiesił – do czasu rozstrzygnięcia sprawy – postępowanie rejestrowe dotyczące ewentualnego wpisu do KRS rzekomych czterech członków Rady Nadzorczej uznawanych obecnie przez Zarząd Yawal S.A., a nie uznawanych przez istotnych akcjonariuszy mniejszościowych.

Czytaj więcej: Gorący spór na GPW: Pioneer versus Yawal część II

Załączniki:

Powiązane tagi