01 Wrzesień 2016

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (19-20.10.2016 r.)

Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach "Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych" organizowanych przez MMC Polska.

W czerwcu br. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy implementują dwie, kluczowe dla funkcjonowania rynku, dyrektywy – ZAFI i UCITS. Będą one miały przede wszystkim wpływ na organizację i funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz banków depozytariuszy.

Najistotniejsze zmiany dotyczą obowiązku wprowadzenia polityki wynagrodzeń, zakresu sankcji, które KNF może nałożyć na Towarzystwa i osoby fizyczne oraz dodatkowych obowiązków dla depozytariuszy. Sporo nowych regulacji obejmuje również działalność alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy przygotowani zostaną do wdrożenia obowiązujących zmian oraz prawidłowego stosowania przepisów. Program warsztatu obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantują wybitni eksperci zajmujący się rynkiem kapitałowym i zawodowo na nim funkcjonujący.

Główne zagadnienia:

  • Relacja depozytariusz – fundusz przewidziana w nowelizacji
  • Nowe obowiązki informacyjne dla TFI i depozytariuszy
  • Operacje konwersji jednostek uczestnictwa – aspekty problemowe
  • Implementacja dyrektywy ZAFI
  • Sankcje karne i administracyjne za naruszenie ustawy
  • Polityka wynagradzania w TFI.

Grupa docelowa:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli sektora finansowego – banków depozytariuszy, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich.

Czytaj więcej: Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (19-20.10.2016 r.)