04 Marzec 2016

Kancelaria RKKW: zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

Aneta Pankowska, Radosław L. Kwaśnicki

Zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych może polegać także na nakazaniu przez Sąd modyfikacji treści dokumentu. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia Klientów Kancelarii RKKW z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych poprzez nakazanie oponentowi usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego.

Postępowanie zabezpieczające jest często wykorzystywanym w praktyce środkiem uzyskania tymczasowej ochrony prawnej. Przepisy postępowania cywilnego wskazują kilka sposobów, w jaki może zostać zabezpieczone roszczenie niepieniężne. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych może też nastąpić w sposób przewidziany dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W przypadku postępowań o naruszenie dóbr osobistych sąd może dodatkowo udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie publikacji określonych treści, pod warunkiem że nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny.

Odmiennie niż w przypadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, sposoby zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego wskazane w przepisach postępowania cywilnego nie wyczerpują całego katalogu możliwych sposobów zabezpieczenia. Strona może żądać innego sposobu zabezpieczenia, jaki jej zdaniem lepiej będzie chronił jej roszczenia. Ostatecznie o sposobie zabezpieczenia każdorazowo rozstrzygał będzie sąd.

W przedmiotowej sprawie spółka publiczna opublikowała prospekt emisyjny, w którym podawała nieprawdziwe informacje na temat postępowań toczących się przeciwko Klientom Kancelarii RKKW, które naruszały ich dobre imię. Uprawnieni wystąpili do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie ich roszczeń poprzez nakazanie spółce usunięcia określonych treści z prospektu emisyjnego oraz zakazanie rozpowszechniania treści naruszających ich dobra osobiste. Naszym zdaniem takie żądanie było uzasadnione, ponieważ treści zawarte w prospekcie emisyjnym nie tylko naruszały ich dobre imię i narażały ich na poniżenie, ale też wprowadzały w błąd potencjalnych inwestorów spółki.

Sąd uznał, iż treści wskazane w prospekcie emisyjnym są sprzeczne ze stanem toczących się postępowań, dotyczących Klientów RKKW, a co za tym idzie, spółka w prospekcie emisyjnym może rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na ich temat. Z uwagi zaś na negatywny wydźwięk informacji mogą one naruszać dobre imię. Zdaniem sądu, usunięcie nieprawdziwych informacji z treści prospektu emisyjnego było konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku treści te mogłyby prowadzić do dalszych naruszeń dóbr osobistych uprawnionych a także do pogłębienia skutków tych naruszeń. Jak wskazał sąd, spółka powinna opublikować aneks do prospektu emisyjnego, przy pomocy którego powinna usunąć kwestionowane treści. Sąd zagroził także Spółce karą pieniężną za nieusunięcie wskazanych treści z prospektu emisyjnego w wysokości 50 tyś. zł na rzecz każdego z uprawnionych za każdy dzień zwłoki (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.12.2015 r., sygn. IV Co 218/15).

Podobne orzeczenia nie są rzadkością w praktyce naszej Kancelarii - wskazuje mec. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW oraz pełnomocnik uprawnionych w tym sporze – już wcześniej, dla innego klienta uzyskaliśmy postanowienie o zabezpieczeniu, w którym sąd nakazał obowiązanemu usunięcie określonych treści, naruszających dobra osobiste ze sprawozdania zarządu z działalności spółki. Pomimo zatem tego, że mamy do czynienia z postepowaniem zabezpieczającym (a zatem tymczasowym), możliwe jest uzyskanie skutków w pewnym sensie definitywnych.

Postępowania o naruszenia dóbr osobistych zdarzają się w praktyce coraz częściej  –  wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – jest to efektem łatwości, z jaką można dziś rozpowszechniać zniesławiające treści – zwłaszcza za pośrednictwem Internetu – a zarazem dotkliwości skutków, jakie z takiej formy rozpowszechniania wynikają. Ważna jest wtedy szybka i odpowiednia reakcja, uniemożliwiająca dalszą dystrybucję szkodliwych treści. 

Powiązane tagi