02 Listopad 2015

Kancelaria RKKW wzmacnia Departament Funduszy Europejskich

Aleksander Szalecki, Radosław L. Kwaśnicki

Kancelaria RKKW wzmacnia Departament Funduszy Europejskich.

Departament Funduszy Europejskich świadczy takie usługi jak:

  • monitorowanie programów i działań pomocowych (weryfikacja spełniania kryteriów programu działania przez wnioskodawców, badanie przesłanek udzielenia pomocy publicznej, ustalanie statusu beneficjenta na potrzeby aplikowania o środki);
  • pozyskiwanie dofinansowania (sporządzanie wniosków o dofinansowanie i załączników);
  • wsparcie w realizacji dofinansowanych projektów (obsługa rozliczeń i płatności, opiniowanie zgodności zamówień w projekcie; wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi m.in. w zakresie ustaleń pokontrolnych, nieprawidłowości, modyfikacji projektu);
  • reprezentacja beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w postępowaniach odwoławczych i sądowych dotyczących funduszy europejskich (m.in. postępowania dot. negatywnej oceny, postępowania dot. zwrotu środków, pomniejszenia płatności, odmowy wypłaty dofinansowania);
  • opiniowanie projektów rozstrzygnięć, decyzji o zwrocie dofinansowania/korekt finansowych;
  • sporządzanie opinii prawnych z wybranych zagadnień prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego funduszy europejskich;
  • opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez Instytucje zaangażowane w realizację; programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów systemu realizacji związanych z dystrybucją środków europejskich.

Na czele Departamentu Funduszy Europejskich Kancelarii RKKW stoi mec. Aleksander Szalecki oraz dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: Szczegółowe informacje o możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020