Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
20 Wrzesień 2018

SN o wykładni postanowień umów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.1.2018 r. (I CSK 226/17) przypomniał, że wykładni umów należy dokonywać nie tylko w oparciu o art. 65 § 2 KC dotyczący bezpośrednio interpretacji umów, ale z jednoczesnym uwzględnieniem § 1 wskazanego przepisu, który ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych.

23 Sierpień 2018

Kancelaria RKKW - doradzała przy tworzeniu funduszu z udziałem PFR

Kancelaria RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzała twórcom CofounderZone przy zawarciu ramowej umowy inwestycyjnej z podmiotem zarządzanym przez PFR Ventures. Na mocy zawartej umowy założony zostanie fundusz VC o kapitalizacji 30 mln PLN, który przy wsparciu koinwestujących Aniołów Biznesu zainwestuje blisko 60 mln PLN w innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju.

09 Sierpień 2018

RKKW doradcą prawnym przy emisji obligacji

Prawnicy z zespołu Sektora Usług Finansowych kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzali spółce Vippo sp. z o.o. przy emisji obligacji na rynku private debt (finansowanie dłużne przedsiębiorstw w ramach transakcji bezpośrednio uzgodnionych pomiędzy funduszami i emitentem).

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
29 Sierpień 2018

Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18).

27 Sierpień 2018

Wkrótce będzie można wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa

Dnia 25.07.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowej instytucji zarządcy sukcesyjnego, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy ma być łatwiejsze. Korzyści z nowej regulacji mają być odczuwalne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, lecz również dla jego pracowników i kontrahentów.

23 Sierpień 2018

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

trona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02.02.2017 r. (I CSK 92/16).

16 Sierpień 2018

Ustawa o rynku mocy – impuls dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym

Rynek mocy wprowadzony na podstawie ustawy o Rynku Mocy z dnia 8.12.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 9; dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie w dniu 18.01.2018 r., to mechanizm w którym wytwórcy mocy otrzymają wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną energię elektryczną, ale również za pozostawanie w gotowości do dostarczenia jej do systemu elektroenergetycznego w okresach zagrożenia.

więcej artykułów i publikacji