Skuteczność

Osiągamy cele Klientów

Dobry kontakt z Klientem

Budujemy długotrwałe, partnerskie relacje z naszymi Klientami

Odpowiedzialność

Ceną zaufania jest odpowiedzialność, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne naszym Klientom

Wiedza

Wiemy jak stosować prawo - współtworzymy reguły jego wykładni

Kreatywność

Wychodzimy poza utarte schematy

Doświadczenie

W doświadczenie Kancelarii RKKW wpisane są sukcesy naszych Klientów

Kancelaria prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla najbardziej wymagających. Wyróżnia nas biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie transakcyjnym, procesowym oraz budowania strategii. Śmiało wychodzimy poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

więcej o firmie
Aktualności
02 Październik 2018

W Parkiecie piszemy o tajemnicy przedsiębiorstwa

Na łamach gazety „Parkiet” został opublikowany artykuł pt. „Tajemnica przedsiębiorstwa: jak nie dać się ograć?”, autorstwa partnerów Kancelarii RKKW – r. pr. Anety Pankowskiej i r. pr. dr. Radosława Kwaśnickiego.

01 Październik 2018

W Parkiecie piszemy o cyfrowych tokenach

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju technologii rozproszonych baz danych (DLT – distributed ledger technology), a w ślad za tym różnego rodzaju produktów opartych na technologii blockchain i standardzie ERC20.

więcej aktualności

Sukcesy naszych Klientów

więcej sukcesów

Artykuły i publikacje
29 Sierpień 2018

Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18).

27 Sierpień 2018

Wkrótce będzie można wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa

Dnia 25.07.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowej instytucji zarządcy sukcesyjnego, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy ma być łatwiejsze. Korzyści z nowej regulacji mają być odczuwalne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, lecz również dla jego pracowników i kontrahentów.

23 Sierpień 2018

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

trona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02.02.2017 r. (I CSK 92/16).

16 Sierpień 2018

Ustawa o rynku mocy – impuls dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym

Rynek mocy wprowadzony na podstawie ustawy o Rynku Mocy z dnia 8.12.2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 9; dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie w dniu 18.01.2018 r., to mechanizm w którym wytwórcy mocy otrzymają wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną energię elektryczną, ale również za pozostawanie w gotowości do dostarczenia jej do systemu elektroenergetycznego w okresach zagrożenia.

więcej artykułów i publikacji